Ofskrift akte boargerlik stân

Hawwe jo in bewiis nedich fan jo berte, houlik, registrearre partnerskip, skieding, ûntbining fan jo registrearre partnerskip of in ferstjerren? En wie dat barren yn de gemeente Smellingerlân? Freegje in ôfskrift fan de akte út de boargerlike stân oan. Wie it barren yn in oare gemeente? Freegje it ôfskrift dan oan yn dy gemeente.

Ofskrift akte boargerlike stân oanfreegje

Wat kostet it?

€ 14,-

Handich om te witten

  • ● Freegje it ôfskrift online oan mei DigiD en krij it binnen fiif wurkdagen thús mei de post.
  • ● It ôfskrift yn it gemeentehûs oanfreegje kin ek. Nim jo identiteitsbewiis mei. Jo krije it ôfskrift gelyk mei.
  • ● Jo kinne in ôfskrift ek oanfreegje foar jo âlden of bern.
  • ● It ôfskrift is in kopy fan de akte. In akte is in offisjeel dokumint. Yn sa’n akte hat de gemeente in wichtich barren yn jo libben fêstlein: in berte-akte, houliksakte, registrearre-partnerskipsakte of in ferstjerakte. Dy akten bliuwe altyd yn de gemeente dêr’t it barren plak fûn hat.
  • ● Jou goed oan wêr’t jo it ôfskrift foar nedich hawwe. Bygelyks gegevens fan jo berte of houlik. Dan makket de gemeente in ôfskrift mei de krekte gegevens derop.
  • ● Hawwe jo in bewiis nedich dat jo yn de gemeente Smellingerlân wenje? Freegje dan in úttreksel Basisregistraasje Persoanen (BRP) oan.

Oanfreegje út it bûtenlân wei

Wenje jo yn it bûtenlân en hawwe jo gjin DigiD? Freegje it ôfskrift fan de akte út de boargerlike stân oan fia e-mail. Jou yn de e-mail oan wêr’t jo it ôfskrift foar nedich hawwe. Foegje in kopy fan jo identiteitsbewiis ta. Ondertekenje jo oanfraach ek. Jo krije binnen fiif wurkdagen jo ôfskrift en in faktuer.