Parkearûntheffing yn blauwe sône oanfreegje

Wenje jo yn:

  • ien fan de apparteminten oan it Kiryat-Onoplein mei húsnûmer 89 oant en mei 113? 
  • in wenning oan it Moleneind NZ mei húsnûmer 90 oant en mei 220? 
  • oan it Moleneind ZZ nûmer 125 oant en mei 195?

Dan wenje jo yn in blauwe-sônegebiet. Yn in blauwe sône meie jo trije oeren parkeare mei in parkearskiif. Wolle jo langer parkeare? Freegje in ûntheffing foar in blauwe sône oan. 

Untheffing blauwe sône oanfreegje (pdf) 

Wat kostet it?

€ 39,- it kenteken (maksimaal twa kentekens)

Handich om te witten

  • De blauwe sône jildt ek op feestdagen.
  • De ûntheffing jildt allinnich yn it blauwe-sônegebiet dêr’t jo him foar oanfreegje.
  • De ûntheffing blauwe sône is ien jier jildich. Dêrnei wurdt de ûntheffing automatysk ferlinge.
  • Gjin gebrûk mear meitsje fan jo ûntheffing blauwe sône? Sis dy dan skriftlik op. Jo krije gjin jild werom.