Beswier tsjin parkearboete

Binne jo it net iens mei in parkearboete dy’t jo krigen hawwe? Meitsje dan beswier.

Beswier meitsje

Handich om te witten

  • Parkearboetes wurde troch de gemeente útskreaun as wy net sjen kinne oft jo parkearjild betelle hawwe op in betelle parkearplak.
  • Meitsje allinnich beswier as it kenteken fan de auto op jo namme stiet of as jo troch de kentekenhâlder machtige binne.
  • Tsjinje jo beswier binnen seis wiken yn. Stjoer it nei: Gemeente Smellingerlân, Postbus 10.000, 9200 HA Drachten. Foegje in kopy fan de boete en eventueel in kopy fan jo kochte parkearkaartsje ta oan it beswier.
  • Stiet jo auto bygelyks op de stoep parkeard of op in oar plak dat dêr net foar bedoeld is, dan kinne jo ek in parkearboete krije. Is it bedrach op de boete € 95,- of heger? Betelje it bedrach fan oan it Sintraal Justisjeel Ynkassoburo (CJIB). Wachtsje op de beskikking dy’t jo mei de post krije. Binne jo it net iens mei dy boete? Meitsje beswier by it CJIB