NEE/JA- of NEE/NEE-stikker

Minder papier yn de brievebus? Plak dan de NEE/JA-stikker of NEE/NEE-stikker op jo brievebus. 
Helje fergees in stikker op Tussendiepen 78 of yn it gemeentehûs. Jo hoege net in ôfspraak te meitsjen.

Wat kostet het?

Neat.

Handich om te witten 

Der binne twa ferskillende stikkers:
●    NEE/JA-stikker: jo krije gjin reklamefolders, mar wol hûs-oan-hûsblêden.
●    NEE/NEE-stikker: jo krije gjin reklamefolders en gjin hûs-oan-hûsblêden.