Melding ûnterjochte gebrûk

Tinke jo dat ien ûnterjochte in bystânsútkearing of Wmo-foarsjenning kriget? Of in regeling fan de Jongereinwet? Twivelje jo oer de kwaliteit fan de begelieding dy’t jo krije? Meld dat online.

Unterjochte gebrûk melde

Dit moatte jo witte

  • Jo kinne jo melding ek anonym dwaan.
  • De meiwurkers fan Fraudeprevinsje behannelje jo melding. Sy geane fertroulik om mei jo gegevens en de ynformaasje dy’t jo jouwe.
  • Melde jo leaver telefoanysk of skriftlik? Belje ús algemiene nûmer of stjoer jo brief nei de gemeente op namme fan Fraudeprevinsje.
  • Jou in sa kompleet mooglike omskriuwing fan jo melding.