Bingo melde

Organisearje jo in bingo? In fergunning is net nedich, mar meld in kânsspul wol minimaal fjirtjin dagen yn it foar by de gemeente.

Bingo melde (pdf)

Ferantwurding bingo (pdf)

Wat kostet it?

Gjin kosten

Handich om te witten

  • Organisearje in bingo allinnich as jo feriening minimaal trije jier bestiet.
  • De wearde fan de prizen de omgong is net mear as € 400,- en net mear as € 1550,- foar de folsleine sessy.
  • De earste bingo foar jo feriening? Foegje dan in kopy fan de statuten fan jo feriening en it ynskriuwformulier fan de Keamer fan Keaphannel ta oan jo melding.
  • Meld de ferantwurding binnen fjirtjin dagen nei de bingo.
  • In feriening of stifting organisearret maksimaal tolve kear yn it jier in bingo, maksimaal twa kear yn de moanne.