Untheffingsmooglikheden stookferbod

It ferbrânen fan snoeihout yn agraryske gebieten is net samar tastien. Dêr is in stookûntheffing fan de gemeente foar nedich. De gemeente jout dy ûntheffing allinnich foar it ferbrânen fan takkebulten dy't ûntsteane by it ûnderhâld fan it lânskip. Mei lânskipsûnderhâld bedoele wy it snoeien fan houtwâlen, boskjes en beammen yn it bûtengebiet.

Gjin ûntheffing mear fan 15 maart oant 15 augustus

De gemeente jout yn de perioade fan 15 maart oant 15 augustus gjín ûntheffing om snoeihout te ferbrânen. Dat is om wylde bisten en planten te beskermjen, om te foldwaan oan de soarchplicht fan de Wet natuerbeskerming. Yn takkebulten kinne der yn dy perioade bygelyks fûgels briede of stikelbargen omhúsmanje. Fierders is it ek in drûge perioade. It fjoer yn 'e takkebult beheint him faak net ta de takkebult sels, mar hat ek in negatyf effekt op plant en bist fuortby de takkebult. Ek yn (tige) drûge perioades wurde der gjin ûntheffingen ôfjûn (faze 2). Sjoch dêrfoar op natuurbrandrisico.nl.  

Oanfreegje stookûntheffing

De neikommende gegevens binne nedich om in oanfraach foar in stookûntheffing te beoardieljen:

  • lokaasje dêr't it snoeiôffal wei komt;
  • oantal brânbulten (maksimaal 15 m3 de bult);
  • hoemannichte snoeiôffal/resthout;
  • lokaasje fan 'e bult (situaasjetekening);
  • ûnderbouwing wêrom't it yn reedlikens net mooglik is:
    • it snoeiôffal/resthout ôf te fieren nei in bedriuw dat in fergunning hat foar it opslaan en ferwurkjen fan dat ôffal ('erkende ferwurker');
    • it snoeiôffal/resthout op de lokaasje te fersnipperjen en dêrnei ôf te fieren nei in erkende ferwurker;
  • datum en tiid fan ferbrânen.

Wet- en regeljouwing

In stookûntheffing wurdt ferliend op grûn fan de Wet miljeubehear en de Algemiene Pleatslike Feroardering. By it stoken fan takkebulten jildt de soarchplicht fan de Wet natuerbeskerming. Oan de ûntheffing binne betingsten en ôfspraken ferbûn.