Wykteams

Alle wiken en alle doarpen hawwe in eigen wykteam. Belje of sykje jo wykteam op foar bygelyks in losse stoeptegel of it snoeien fan iepenbier grien, mar ek foar ûnderhâld fan boartersfoarsjennings yn de gemeente. De wykteams binne berikber fan 9.00 oant 9.30 oere.

Wykteam Folgeren I De Swetten I Fennepark I Burmania I Vrijburgh

Telefoan: 06 53 33 48 88

 • Mo, wo, to, fr: wyksintrum De Utwyk, Oud Ambacht 116
 • Ti: ABC-skoallekompleks, De Frisia 150/152
Wykteam Noardeast I De Wiken

Telefoan: 06 53 33 48 89

 • Mo, ti, to, fr: wyksintrum De Kouwe, Vogelweide 5
 • Wo: Brede School De Wiken, Uthof
Wykteam Venen I Bouwen I Singels I Peppel I Driehoek I bedriuwepark A7 Noard

Telefoan: 06 53 33 48 90

 • Mo: Brede skoalle De Wiken, Middelwyk 2
 • Ti, to: MFC De Barte, Utgong
 • Wo: De Spreng, Bouwakker
Wykteam De Drait I Morra I Drachtsterfeart

Telefoan: 06 53 33 48 91

 • Mo o/m fr: Brede skoalle De Drait, Flevo
Wykteam Trisken I Doarpen súd

Telefoan: 06 53 18 08 31

 • Mo: doarpshûs 't Bynt, Boarnburgum
 • Ti, wo, to: wyksintrum De Skammel, Melkkelder 84
Wykteam Doarpen noard

Telefoan: 06 53 18 08 32

 • Mo: doarpshûs De Huchte, De Houtigehage
 • Ti: doarpshûs De Wringe, De Pein
 • Wo: MFC De Gearrin, Aldegea
 • To: doarpshûs Op 'e Jister, Nyegea (ynklusyf De Tike)
 • To: MFC It Werflân, De Rottefalle (allinnich yn de even wiken)
 • Fr : doarpshûs It Gebouke, Drachtsterkompenije
Wykteam Sintrum I Yndustryterrein

Telefoan: 06 53 86 79 86

 • Fr: havenkantoar achter brânwacht, Loswal 3