Wykmanagers

De wykmanager is de fertsjintwurdiger fan de gemeente yn de wiken en doarpen fan Smellingerlân. Hy foarmet de skeakel tusken de gemeente en de wiken en doarpen en is oansprekpunt. Smellingerlân hat 2 wykmanagers, elk mei in eigen regio.

Mail wykmanager East 

Mail wykmanager West

Handich om te witten 

 • Wykmanager East is Sietze van der Weij.
  Doarpen en wyken fan wykmanager East
  De Rottefalle De Wiken De Folgeren De Swetten
  De Houtigehage De Bouwen Fennepark De Singels 
  Drachtsterkompenije De Venen Burmaniapark  
  Noardeast Sintrum Vrijburgh
 • Wykmanager West is Erik Kort.
  Doarpen en wyken fan wykmanager West
  De Drait Helmhout Goaiïngahuzen De Tike
  De Trisken Boarnburgum/Koartehimmen Aldegea Morrapark
  Himsterhout De Wilgen/Smelle Ie Nyegea Maartenswouden
  Yndustryterrein De Haven De Feanhoop De Pein

  Wenwyk Drachtsterfeart

 • De wykmanagers leverje de wykatlas. Dit is in referinsjewurk mei ynformaasje oer de wen- en wenomjouwing yn distrikten, wiken en doarpen. De wykatlas wurdt om de 2 jier publisearre.
 • Hawwe jo in plan om de kwaliteit fan libben yn jo wyk of doarp te ferbetterjen? Freegje in buertbudzjet oan. De wykmanager sil kontakt mei jo opnimme oer jo oanfraach.