Wolstân

Freegje jo omjouwingsfergunning oan of tsjinje jo in foarriedige beoardieling foar in bouplan of reklame-utering yn? Tsjek oft jo plan binnen de wolstânseasken fan de gemeente. Dy steane yn Planviewer.

Wolstânseasken yn Planviewer

Handich om te witten

  • De Wolstânskommisje komt ien kear yn de fjirtjin dagen by inoar. Jou by de fergunningsoanfraach oan oft jo oanwêzich wêze wolle by de behanneling
  • Hawwe jo oanjûn dat jo by de wolstânsgearkomste oanwêzich wêze wolle? Plen in ôfspraak foar de wolstânsgearkomste mei dyjinge dy’t jo oanfraach behannelet
  • Aginda Wolstânskommisje fan moandei 13 july 2020