Projekten yn Smellingerlân

Yn de gemeente Smellingerlân wurdt by ’t soad boud. Lês mear oer ús aktuele projekten, wykfernijingsprojekten en werynrjochting op ‘Drachten wil je meemaken.

Projekten op dwjm.nl

Hoe sjocht it libben der yn de gemeente Smellingerlân oer tsien of tweintich jier út? Ride wy allegearre yn elektryske auto’s? Wenje wy allegearre yn enerzjyneutrale wennings? Hawwe ús âlderein en jongerein ek goeie en betelbere húsfêsting en soarch? Kinne wy genietsje fan ús moaie natuer mei foldwaande biodiversiteit? Allegear fragen dy’t in plak krije yn ús Omjouwingsfizy #ditissmallingerland. Alle ynformaasje dêroer fine jo op ‘Drachten wil je meemaken’.

#ditissmallingerland op dwjm.nl