Rinnende omjouwingsfergunningen ynsjen

As jo in rinnende omjouwingsfergunning ynsjen wolle, kinne jo kontakt opnimme mei it gemeentehûs om dy digitaal oan te freegjen. Dat kin handich wêze as jo beswier meitsje wolle tsjin it ferlienen fan in omjouwingsfergunning. Der binne gjin kosten ferbûn oan it ynsjen fan omjouwingsfergunningen.

Jo kinne de neikommende fergunningen digitaal ynsjen:

  • yntsjinne oanfragen foar omjouwingsfergunningen
  • krekt ferliende omjouwingsfergunningen
  • ûntheffingen fan jildende bestimmingsplannen

Oare saken ynsjen