Omjouwingsfergunnings ynsjen

Wolle jo in omjouwingsfergunning ynsjen? Jo kinne yntsjinne oanfragen foar omjouwingsfergunnings, ferliende omjouwingsfergunnings en ûntheffings fan jildende bestimmingsplannen ynsjen ûnder iepeningstiden fan it gemeentehûs.

Wat kostet it?

Gjin kosten

Handich om te witten

  • Ynsjen kin handich wêze as jo beswier meitsje wolle tsjin it ferlienen fan in omjouwingsfergunning;
  • Wolle jo delkomme? Meitsje dan in ôfspraak. Belje: (0512) 581 234;
  • Jo kinne ek boudossiers ynsjen. Dêr fine jo ûnder oaren ferliende omjouwingsfergunnings;
  • Jo kinne ek it histoarysk argyf ynsjen.