Foarriedige beoardieling bouplan oanfreegje

Hawwe jo (fer)bouplannen? Wolle jo slope, in beam kappe of jo bedriuw feroarje? Of wolle jo jo pân oars brûke as earder de bedoeling wie? Mei in omjouwingsfergunning regelje jo dat yn ien kear.

Hawwe jo al in konkreet plan? En twifelje jo oft it plan oan de wolstânseasken foldocht of binnen in bestimmingsplan past of wolle jo wat oan in monumint feroarje? Wy riede jo oan dat plan oan de gemeente foar te lizzen. Sa’n foarriedige beoardieling is fergees. Doch it foardat jo de oanfraach omjouwingsfergunning yntsjinje. Jo krije binnen seis wiken in reaksje.

Foarriedige beoardieling oanfreegje