Wurkje by de gemeente

Tekenje in sirkel om de trije noardlik provinsjes hinne…

…en presys yn ‘e midden fan dy sirkel leit de gemeente Smellingerlân. Dat is Drachten en trettjin doarpen. Mei troch de lizzing is it hjir goed wenjen en wurkjen. Drachten is de kwa omfang it twadde grutte plak fan Fryslân mei 45.000 ynwenners. De doarpen om Drachten hinne hawwe nochris hast 10.000 ynwenners. Drachten groeide fan de jierren 50 ôf, mei troch de komst fan Philips, hurd út ta it plak dat it no is. No dogge mear as 160.000 minsken út de regio hjir wykliks boadskippen, folgje in oplieding of meitsje op de ien of oare manier gebrûk fan foarsjennings fan Drachten, lykas skouboarch De Lawei, rekreaasjegebiet De Naturij en swimbad De Welle.

Njonken it stedske karakter fan Drachten is der yn de gemeente ek in protte natuer te finen. Bygelyks it wettersportgebiet om De Feanhoop hinne. Drachten hat dêrnjonken de grutste jachthaven fan Fryslân mei mar leafst 1000 lisplakken!

De gemeente Smellingerlân biedt dy in baan yn in gemeente dy’t him hieltyd ynset en ûntwikkelet op it mêd fan duorsumens. Us gemeente ken de dynamyk fan de maatskippij en stiet foar in organisaasje dy’t dêr hieltyd yn mei beweecht, nea stilstiet en dus nea definityf ‘ôf’ is. Dat freget fan ús meiwurkers dat se harkje, doarre en leare wolle.

Sa’n 500 kollega’s sette harren alle dagen yn foar in bloeiend, groeiend en duorsum Smellingerlân. Wy steane as organisaasje foar de útdaging om hieltyd mei te bewegen mei ús omjouwing, de minsken yn plak fan de regels foarop te stellen en dêrtroch te wurkjen út de bedoeling wei. Komsto ús fersterkjen?

Ynteresse?

Us fakatueres fynst op Werkeninfriesland.nl
Wolsto hjir staazjerinne? Mail ús!