Wmo-advysried

De Wmo-advysried jout advys oan boargemaster en wethâlders fan de gemeente Smellingerlân oer de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de partisipaasjewet en de jongereinwet. De Wmo-advysried wurket gear mei beliedsamtners en ûndersiket hokker effekten it blied hat yn de gemeente.

De Wmo-advysried bestiet út fyftjin leden:

 • Foarsitter: De heer K. Joustra
 • Sekretaris: Mevrouw A. Tolman-van der Molen
 • Vicefoarsitter: De heer J. van Kampen
 • Leden:
  • Mefrou B. Veenstra
  • De hear A. Riedstra
  • De hear Y.K. Dijkstra
  • MefrouJ. Teuben-van der Lugt
  • De hear J.B. van der Meulen
  • Mefrou G. Meijer van Princenhof
  • De hear W. Kooistra
  • De hear J.H. Geertsema
  • De hear P. Jousma
  • De hear G.A. van Hilten
  • Mefrou G.H. Sterk-Klunder
 • Amtlik sekretaris: Mefrou A.A. Ensing-Edens
  Telefoan: 0512-515598
  E-mail: a.ensing@mosweb.nl
 • Beliedsmeiwurker Wmo: Mevrouw A. Rol-Boersma
  Foar ynformaasje kinne jo terjochte by mefrou A. Rol-Boersma, telefoan 0512-581234 of fia e-mail: gemeente@smallingerland.nl.