Miljeu-easken tsjekke

Rjochte jo in nij bedriuw op of feroarje de aktiviteiten yn jo bedriuw? Soargje dat jo bedriuw foldocht oan de miljeuregels. De iene kear is in omjouwingsfergunning nedich, de oare kear is in melding genôch. Dat is ôfhinklik fan it soart bedriuw en de aktiviteiten fan jo bedriuw. Tsjek mei de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) oft jo bedriuw ûnder it Aktiviteitenbeslút falt en doch de melding. Falle jo net ûnder it Aktiviteitenbeslút? Freegje yn it omjouwingsloket in omjouwingsfergunning oan.

Miljeu-easken tsjekke

Omjouwingsfergunning oanfreegje


Handich om te witten

Mear ynformaasje oer it Aktiviteitenbeslút fine jo op de webside fan infomil, of freegje jo brânsjorganisaasje.