Fergunning tydlike reklame

Wolle jo tydlik reklamebuorden pleatse yn de gemeente? Freegje dan in fergunning tydlike reklame oan. Brûk de tawizen lantearnepeallen yn de gemeente op jo trijehoeks- of sandwichbuorden oan fêst te meitsjen.

Fergunning tydlike reklame oanfreegje

Wat kostet it?

In fergunning foar tydlike reklamebuorden kostet € 130,-

Handich om te witten

  • Set maksimaal 20 buorden del foar 10 dagen.
  • Freegje de fergunning acht wiken yn it foar oan.
  • In fergunning tydlike reklame is net bedoeld foar rommelmerken.
  • Brûk tydlike reklamebuorden by eveneminten binnen de gemeente Smellingerlân.
  • By it opstarten fan in nij bedriuw of it ferhúzjen nei in oar bedriuwspân kin dat ek. 
  • By eveneminten bûten de gemeente Smellingerlân, mar binnen de trije noardlike provinsjes (bygelyks by iepen dagen) meie jo tydlike reklamebuorden brûke.
  • Spandoeken ophingje foar net-kommersjele doeleinen? Freegje dan ek in fergunning oan. Foar it ophingjen fan spandoeken binne de regels oars. Nim kontakt op mei de gemeente as jo dêr fragen oer hawwe.