Drank- en hoarekafergunning

Hawwe jo in hoarekabedriuw of skinke jo alkohol yn jo sportkantine of snackbar? Freegje in fergunning oan as jo:

  • In hoarekabedriuw starte, jo hoarekabedriuw ferhúzje of in hoarekabedriuw oernimme
  • De ynrjochting fan jo hoarekabedriuw boutechnysk feroaret
  • Jo ûndernimmingsfoarm feroaret (bygelyks fan ienmanssaak nei fennoatskip ûnder firma (vof) of fan fennoaten nei in besletten fennoatskip (bv)

Hokker fergunning hawwe jo nedich?

  • Kafees, restaurants en sliterijen: Drank- en hoarekafergunning kommersjele hoareka 
  • Sportferienings en doarpshuzen: Drank- en hoarekafergunning parakommersjele hoareka 
  • Snackbars en broadsjesaken (as jo gjin alkohol skinke): Drank- en hoarekafergunning drûge hoarekabedriuwen
     

Hokker fergunning ha jo nedich?