Soarten belesting

Der binne ferskillende heffingen en belestingen. Jo ûntfange ien oanslach foar alle gemeentlike belestingen.

 • Offalstoffeheffing
  De gemeente soarget foar it ynsammeljen fan ôffal. Dêrfoar betelje jo ôffalstoffeheffing.
 • Hûnebelesting
  Elkenien mei in hûn yn gemeente Smellingerlân betellet hûnebelesting
 • OZB 
  Jo betelje ûnreplikesaakbelesting Onroerendzaakbelasting (OZB) as jo in eigen wenning, bedriuwsgebou of stik grûn hawwe.
 • Rioelheffing 
  De gemeente soarget foar it yn stân hâlden fan it rioelstelsel. Dêrfoar betelje jo rioelheffing.
 • Reklamebelesting
  As jo reklame meitsje dy’t fan de iepenbiere dyk ôf te sjen is betelje jo reklamebelesting. De opbringst fan dy belesting wurdt brûkt foar it organisearjen fan aktiviteiten yn it sintrum.

Beswier

Tinke jo dat jo ûnterjochte in oanslach krigen hawwe? Of binne jo it net mei de oanslach iens? Nim kontakt mei ús op. Wy helpe jo graach. Binne jo nei it kontakt noch net tefreden? Dan kinne jo beswier meitsje. 

Beswier meitsje 

Wat kostet it?

 
 

2019

2020

OZB

eigner

brûker

eigner

brûker

wenning 0,1440%   0,1374%  
net-wenning 0,3430% 0,2744% 0,3586% 0,2868%
rioelheffing € 182,- € 95,- € 182,- € 98,-
 
ôffalstoffeheffing

ienpersoans

mearpersoens

ienpersoans

mearpersoens
  € 218,- € 257,- € 225,- € 265,-
 
hûnebelesting

1e hûn

2e en folgjende hûn

1e hûn

2e en folgjende hûn

  € 66,- € 95,- € 68,- € 98,-
 
reklamebelesting op jierbasis op jierbasis

 

€ 424,- € 438,-