Frijskatting oanfreegje

Is jo ynkommen leech? Faaks komme jo yn oanmerking foar frijskatting fan de kosten foar gemeentlike belestingen. Sjoch earst oft jo oan de betingsten fan frijskatting foldogge.

Freegje frijskatting oan

Bytiden krije jo ek frijskatting foar de kosten fan jo ID-kaart. Freegje frijskatting oan foar de kosten fan jo ID-kaart

Ein febrewaris krije jo ek in oanslach fan it Noordelijk Belastingkantoor foar wetterskipsbelesting. Faaks krije jo dêrfoar ek frijskatting. Regelje dat by it Noordelijk Belastingkantoor.