Gemeentlike belestingen

 • Belestingen betelje

  Meitsje gebrûk fan automatyske ynkasso of meitsje it bedrach sels oer.

 • Soarten belesting

  Hokker belestingen en heffingen betelje jo en hoe meitsje jo beswier?

 • Frijskatting oanfreegje

  Is jo ynkommen te leech? Faaks komme jo yn oanmerking foar frijskatting.

 • Hûnebelesting

  Elkenien mei in hûn yn gemeente Smellingerlân betellet hûnebelesting.

 • WOZ

  De WOZ-wearde fan jo wenning bepaalt de hichte fan de ûnreplikgoedbelesting.

 • OZB

  Jo betelje ûnreplikesaakbelesting (OZB) as jo in eigen wenning, bedriuwsgebou of stik grûn hawwe.