Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

drank en horecavergunning paracommerciele bedrijven

U bevindt zich hier: Home | drank en horecavergunning paracommerciele bedrijven

drank en horecavergunning paracommerciele bedrijven

Beschrijving

Wilt u alcohol schenken in uw kantine of ontmoetingsruimte? Dan heeft u een exploitatievergunning en een paracommerciële drank- en horecavergunning nodig. De gemeente toetst uw aanvraag op de Drank- en Horecawet, de Drank- en Horecaverordening Smallingerland en het bestemmingsplan. Er worden eisen gesteld aan uw vereniging/stichting en de inrichting waarvoor u de vergunning aanvraagt. U ontvangt binnen 8 weken een reactie.

Wilt u een vergunning aanvragen?

Formulier exploitatievergunning paracommercie

Formulier model B met daarbij:

 • een door het bestuur ondertekend alcoholbestuursreglement.

Formulier leidinggevende (minimaal twee) met daarbij:

 • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart – geen rijbewijs)
 • een kopie van een ondertekend arbeidscontract (in geval van loondienst)

Waar moeten leidinggevenden aan voldoen?

 • er zijn minimaal 2 leidinggevenden
 • zij zijn 21 jaar of ouder
 • zij zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag
 • zij staan niet onder curatele en zijn ook niet uit het ouderlijk gezag of de voogdij ontzet
 • zij voldoen aan zedelijkheidseisen en staan ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne

Waar moet de inrichting aan voldoen?

 • De inrichting voldoet aan de eisen als genoemd in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet
 • Er moet één ruimte een oppervlakte hebben van minimaal 35 m2
 • De hoogte van alle ruimtes moet van de vloer af gemeten minimaal 2.40 meter zijn
 • Alle ruimtes hebben een goed werkende mechanische ventilatie rechtstreeks in verbinding met de buitenlucht. De luchtverversingscapaciteit moet 0,0038  m3/s per m2 vloeroppervlakte zijn.
 • Er moet elektriciteit, drinkwater en telefoon aanwezig zijn
 • Er zijn 2 volledig van elkaar gescheiden en afsluitbare toiletgelegenheden
 • De mogelijkheid handen te wassen met stromend water.
 • De toiletpotten en urinoirs moeten zijn voorzien van een waterspoeling.
 • De toiletruimten mogen niet rechtstreeks vanuit een inrichting toegankelijk zijn

Waar moet u verder aan voldoen?

 • Alcoholbestuursreglement. Het bestuur stelt een reglement vast dat vanuit het oogpunt van sociale hygiëne de verstrekking van alcoholhoudende drank waarborgt. In het reglement wordt vastgelegd welke kwalificatienormen worden gesteld aan de voorlichtingsinstructie op het gebied van sociale hygiëne die barvrijwilligers krijgen. Daarnaast wordt de wijze waarop door of namens het bestuur wordt toegezien op de naleving van het reglement vastgelegd. Het reglement of een afschrift daarvan, is in de inrichting aanwezig.
 • Lijst barvrijwilligers. De vereniging/stichting houdt een registratie bij van de barvrijwilligers die de voorlichtingsinstructie hebben gekregen. Deze registratie of een afschrift daarvan is in de inrichting aanwezig.

Hoe verloopt het proces?

Als de burgemeester voornemens is de vergunning te verlenen maakt hij dit bekent. Tegen dit voorgenomen besluit kunnen belanghebbenden gedurende een periode van zes weken een zienswijze indienen. Komen er geen zienswijzen binnen, dan besluit de burgemeester binnen vier weken definitief op uw aanvraag. Komen er wel zienswijzen binnen, dan weegt de burgemeester deze en neemt een beslissing binnen zes weken.

Heeft u al een drank- en horecavergunning? Dan kunt u leidinggevenden toevoegen.