Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

bezwaarschrift belastingen

U bevindt zich hier: Home | bezwaarschrift belastingen

bezwaarschrift belastingen

Beschrijving

Bezwaar
Wanneer u het niet eens bent met de WOZ-beschikking of één of meer aanslagen, dan kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslag-/beschikkingsbiljet schriftelijk bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet u indienen bij het hoofd van de afdeling Belastingen en Financiële Administratie (BFA), Postbus 10.000, 9200 HA Drachten.  U kunt uw bezwaar ook digitaal indienen naar: woz@smallingerland.nl

Wat u in het bezwaarschrift moet opnemen kunt u vinden onder het tabblad aanvragen.
Op grond van wet WOZ en de gemeentewet moet het hoofd van de afdeling BFA voor 31 december van het lopende jaar uitspraak doen op uw bezwaarschrift. 

Aanvragen

Bezwaarschrift WOZ
Voor het indienen van een bezwaarschrift tegen de WOZ waarde is de volgende informatie van belang:

Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
Telefoonnummer:
Emailadres:

Aanslagnummer:
Beschikkingnummers:

Datum bezwaar:


Bezwaar tegen:

 

Motivatie bezwaar:
Aandachtpunten voor bezwaar tegen de WOZ waarde:
• onjuiste objectkenmerken (aantal m2 en m3);
• subjectieve kenmerken (ligging, onderhoud);
• is er een taxatierapport beschikbaar, graag meesturen;
• andere vergelijkbare objecten (verkocht rond de waardepeildatum 1-1-2015) objecten, graag opgaaf adres;
• wat volgens u de waarde moet zijn;

Indien u gehoord wilt worden als uw bezwaar niet gehonoreerd wordt dan moet u dat in uw bezwaarschrift opnemen.
Indien uw bezwaar gegrond wordt verklaard kunt u in aanmerking komen voor een kostenvergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten voor een deskundige en / of het opstellen van een taxatierapport.  Een verzoek tot kostenvergoeding moet u in het bezwaarschrift opnemen. 

Het indienen van een bezwaar schort de verplichting tot betaling niet op. Wilt u uitstel van betaling voor het betwiste deel dan moet u dit in uw bezwaarschrift kenbaar maken.

Een bezwaarschrift tegen de WOZ waarde en / of aanslag gemeentelijke belastingen dient binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag ingediend worden bij: het hoofd van de afdeling Belasting en Financiële Administratie (BFA), Postbus 10.000, 9200 HA Drachten.
Digitaal naar woz@smallingerland.nl

Ondertekening

 

Gerelateerde producten