Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

beroepschrift indienen

U bevindt zich hier: Home | beroepschrift indienen

beroepschrift indienen

Beschrijving

Wanneer u (als burger, bedrijf of instelling) bezwaar heeft gemaakt tegen een beslissing van de gemeente (beschikking) en uw bezwaar is afgewezen, dan kunt u hier tegen in beroep gaan. U dient dan een beroepschrift in te dienen. Meestal zal dit bij de rechtbank te Leeuwarden moeten gebeuren. Voor hoger beroep kunt u afhankelijk van de zaak terecht bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (bouwen, milieu, subsiedies) of bij de Centrale Raad van Beroep (uitkeringen). U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het beroepschrift.

Soms hoeft u niet eerst bezwaar te maken en staat er direct beroep bij de rechtbank open. Informatie daarover vindt u in het besluit.

Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente. Telefoon: 0512 581234

Voorwaarden

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken na de dag waarop het besluit of de rechterlijke uitspraak is bekendgemaakt. Het beroepsorgaan neemt zestien weken na ontvangst van het beroepschrift een beslissing. Zoniet, dan wordt u hier schriftelijk van op de hoogte gesteld.

Zolang de beroepsprocedure loopt, blijft het besluit van de gemeente van kracht. Als er sprake is van 'onverwijlde spoed' kunt u de rechter om een voorlopige voorziening vragen. Dit betekent dat u de rechter vraagt de uitvoering van het besluit uit te stellen tot na de beroepsprocedure.

Kosten

Voor het instellen van beroep bent u 'griffierecht' verschuldigd.
Voor actuele informatie over de tarieven kunt u terecht op de website voor rechtbanken, gerechtshoven.

Aanvragen

U kunt digitaal beroep instellen bij de rechtbank in Leeuwarden via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.  Hiervoor is inloggen met DigiD noodzakelijk. Nog geen DigiD inlogcode? Vraag er één aan bij DigiD

U kunt ook schriftelijk beroep instellen.

  • Richt het beroepschrift aan de sector bestuursrecht van de rechtbank in Leeuwarden. 
  • Beschrijf uw bezwaren en doe er - als dat kan - een kopie bij van het besluit waarover het gaat. 
  • Zet - behalve uw naam en adres - ook uw handtekening onder de brief.  
  • Verstuur uw beroepschrift binnen 6 weken nadat het besluit aan u bekend is gemaakt aan:
    Rechtbank Leeuwarden, sector Bestuursrecht
    Postbus 1702
    8901 CA Leeuwarden

Hoger beroep
Hetzelfde geldt als u tegen de uitspraak van de rechter in hoger beroep wilt gaan. U reageert ook binnen 6 weken en ditmaal stuurt u uw beroepschrift naar:
Raad van State
Afd. Bestuursrechtspraak
Postbus 20 019
2500 EA Den Haag

Een beroepschrift tegen uitspraken van de rechter op het gebied van de sociale zekerheidswetgeving, zoals de Wet Werk en Bijstand en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, stuurt u naar:
Centrale Raad van Beroep
Postbus 16002
3500 DA Utrecht