Groenstrook kopen

Als u een stuk gemeentegrond wilt kopen of huren dat aan uw woning, tuin of land grenst, dan moet u dit bij de gemeente navragen.

Kosten

€ 80,- per m2. Alle overige kosten zijn voor de koper. 

Snippergroen/reststrookjes

Snippergroen of reststrookjes zijn stukken grond die maximaal 100 m2 groot zijn. Deze grond is niet nodig voor het uitoefenen van een gemeentelijke taak en is slechts beperkt dienend aan het openbaar gebied. Ook moet deze grond direct grenzend zijn aan het kadastrale perceel van de koper. 

Voorwaarden van kopen

 • Verkoop van snippergroen en restpercelen vindt alleen plaats aan eigenaren van aangrenzende percelen en mag geen belemmering vormen voor woningen op aangrenzende percelen.
 • Restpercelen en snippergroen welke onderdeel uitmaken van aangewezen gebieden met monumentale en beeldbepalende bomen worden in principe niet verkocht.
 • Indien restpercelen onderdeel uitmaken van de groengeleiding van de doorgaande infrastructuur en voet- en fietsverbindingen, komen deze percelen in principe niet voor verkoop in aanmerking.
 • Verkoop van snippergroen en restpercelen mag niet leiden tot versnippering van het openbaar gebied. Openbaar gebied moet bereikbaar en onderhoudbaar blijven.
 • Verkoop van snippergroen of restpercelen mag niet leiden tot kantelenvorming. M.a.w. de erfgrens moet een aaneengesloten geheel blijven.
 • Ook wordt er geen groen verkocht die deel uitmaakt van structureel groen of wanneer er een reële kans is dat door de verkoop wateroverlast voor de rest van de buurt ontstaat.
 • Indien in het te verkopen stuk snippergroen of restperceel kabels en leidingen, nutsvoorzieningen en/of riolering aanwezig is of op korte afstand van het te verkopen restperceel ligt, wordt in principe niet tot verkoop van de gemeentegrond overgegaan.
 • Bij aanwezigheid van openbare verlichting of ander straatmeubilair wordt in principe niet tot verkoop van een restperceel overgegaan.
 • Verkoop van een restperceel mag niet leiden tot een sociaal onveilige situatie.
 • Denk aan: begeleiding van voet- en fietspaden door hoge schuttingen en/of hoge beplanting. Idem langs openbare gebieden.
 • Verkoop van een restperceel mag niet leiden tot onveilige verkeerssituaties of afname van openbare parkeerplaatsen en bereikbaarheid van politie en hulpdiensten.
 • Een restperceel dat van strategisch belang is voor eventuele toekomstige gemeentelijke ontwikkeling komt niet voor verkoop in aanmerking.
 • Het college kan gemotiveerd afwijken van het vastgestelde beleid.