Besluit centrale stemopneming verkiezingen 2023

Beslispunt 1

 1. Conform artikel N 1 lid 2[1] Kieswet wordt besloten dat er een centrale stemopneming wordt gehouden tijdens de verkiezingen van de Provinciale Staten & Waterschappen van 15 maart 2023;
 2. De locatie van de centrale stemopneming vast te stellen 'De Oase, Ringweg 3 in Drachten' op 16 maart 2023.

Motivatie

Aanleiding

Bij de gecombineerde verkiezingen voor Provinciale Staten en de Waterschappen op 15 maart 2023 wil het verkiezingsteam graag gebruik maken van de mogelijkheid tot centrale stemopname.

Op grond van de gewijzigde Kieswet die per 1 januari 2023 van kracht is moet conform art N1 Kieswet het College van Burgemeester en Wethouders besluiten dat de gemeente Smallingerland de verkiezingsuitslag vaststelt middels een centrale stemopneming en het aanwijzen van de locatie voor de centrale stemopneming.

Argumenten

 • Het transparante en strak geregisseerde telproces van een centrale stemopname geeft een lagere foutkans bij de vaststelling van de verkiezingsuitslag dan bij het klassieke ‘doortellen op locatie’. Bij telverschillen wordt de telling herhaald tot dat de verschillen zijn opgelost/verklaard. Voordeel is ook dat dit plaatsvindt op de dag ná de verkiezingen. Er wordt gewerkt met frisse teams, in tegenstelling tot het doortellen op de verkiezingsdag, en dit komt de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de uitslag ten goede.
 • De afgelopen verkiezingen heeft de gemeente Smallingerland meegedaan aan het experiment centraal tellen van het Ministerie van Binnenlandse zaken. Dit is als zeer positief ervaren door zowel de stembureauleden, de tellers en het verkiezingsteam.
 • Door de wijziging in de Kieswet betreffende het vaststellen van de verkiezingsuitslag is het centraal tellen de enige manier op aan de toekomstige wettelijke eis van een hertelling bij een geconstateerd telverschil te voldoen.
 • Eén van de nieuwe eisen van de voorgenomen wijzigingen in de Kieswet is dat bij een geconstateerd telverschil alle stemmen van het stembureau herteld moeten worden. Hoewel de wet de centrale stemopname niet zal verplichten is het de enige praktische manier om aan deze eis te kunnen voldoen omdat de hertelling de volgende dag moet plaatsvinden door het gemeentelijk stembureau (GSB) op een centrale locatie. Dit GSB is een nieuw fenomeen bij andere verkiezingen dan de gemeenteraad. Deze voorgenomen wijzigingen in de Kieswet gaan in met ingang van 1 januari 2023.
 • De Oase is door het team verkiezingen bekeken en in overleg met VTH geschikt bevonden om aan te wijzen als locatie om de centrale stemopneming te houden.

Wet en Beleid

Artikel N1 lid 2 Kieswet

Risico's

N.v.t.

Uitvoering

 • Planning: uitvoering en planning door verkiezingsteam
 • Communicatie: door middel van publicatie
 • Evaluatie/controle: na de verkiezingen door het verkiezingsteam

Communicatie/participatie

Via de website, de actief en de gemeentepagina. In het kader van transparante verkiezingen en de juiste uitvoering van de Kieswet is het van belang dat belangstelllenden op de hoogte gesteld worden van de locatie van de centrale stemopneming.

Financiële, juridische en personele consequenties

De kosten van het uitvoeren van de centrale stemopname zijn gedekt door de extra bijdrage in het gemeentefonds die gemeentes vanaf de komende verkiezingen gaan krijgen voor het uitvoeren van de nieuwe Kieswet omtrent het vaststellen van de verkiezingsuitslag. Deze bijdrage wordt bekend gemaakt in de decembercirculaire.

Integrale advisering

Dit voorstel is gemaakt in samenwerking met de teammanager Sjoerd Jager

Afstemming met portefeuillehouder via Portefeuillehouderoverleg

Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

 1. Conform artikel N 1 lid 2 Kieswet besluiten dat we een centrale stemopneming houden tijdens de verkiezingen van de Provinciale Staten & Waterschappen van 15 maart 2023
 2. De locatie van de centrale stemopneming vast te stellen 'De Oase, Ringweg 3 in Drachten' op 16 maart 2023.

Behandelend team

BenW Smallingerland - Klantcontact

Portefeuillehouder: Jan Rijpstra

Datum paraafbesluit: 20 december 2022

Zaaknummer 2022-075091