Bosgebied Maartenswouden

De gemeente wil het zuidelijk bosgebied in de wijk Maartenswouden opknappen. Op dinsdag 11 juli 2023 was er voor buurtbewoners een inloopbijeenkomt over de plannen en konden zij het groenontwerp bekijken. 

Werkzaamheden

Het zuidelijk bosgebied is een openbaar toegankelijk gebied en ligt tussen Oude Slingeweg en De Hoven/De Lanen. Er is sprake van achterstallig onderhoud. Daarom wil de gemeente in het najaar beginnen met de volgende werkzaamheden:

  • verwijderen bomen (veel zieke Essen) en bosplantsoen. Dit voor de veiligheid van bezoekers en ook om andere bomen meer ruimte te geven.
  • maaien en verwijderen groen,
  • verwijderen en afvoeren hekwerken inclusief de funderingen,
  • baggeren bestaande watergangen,
  • verwijderen en afvoeren verharding.

Gebied met zieke Essen

Afbeelding: plekken met veel zieke Essen

Nieuwe inrichting

De gemeente wil het openbaar gebied zo inrichten dat inwoners, in het bijzonder kinderen, gebruik kunnen maken van dit bos. Door het aanleggen van verschillende soorten paden, nieuwe verlichting, bebording, uitbreiding waterstelsel, diverse soorten groen en speelelementen willen wij dit bereiken. 

Bekijk het groenontwerp (pdf 2MB)

Aanvraag omgevingsvergunning

In week 29 (17 - 23 juli) is de aanvraag omgevingsvergunning voor het kappen van bomen in het projectgebied gepubliceerd in de Actief en op overheid.nl. Als u bezwaar wilt indienen tegen het kappen dan kan dat ná deze publicatie.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Dan kunt u een mail sturen naar gemeente@smallingerland.nl