Eric ter Keurs

 • Eric ter KeursWethouder
 • Vierde locoburgemeester
 • Lid VVD

Contactgegevens

E-mailadres: bestuurssecretariaat@smallingerland.nl
Telefoonnummer: 0512-581326

Portefeuille

 • Financiën
 • Ruimtelijke ordening (inclusief locatieonderzoek woonwagens)
 • Onderwijs
 • Coördinerend wethouder ruimte
 • Recreatie en toerisme

Functies die voortvloeien uit de portefeuille

 • Commissie landinrichting Drachten - Oost (vanuit DLG)
 • ROM ZO-Friesland (vanuit DLG)
 • Provinciale commissie wonen / stedelijke vernieuwing
 • Welstands- en monumentenzorg Hus & Hiem
 • NV afvalsturing Friesland
 • HVC Alkmaar
 • Caparis NV
 • Recreatieschap "De Marrekrite"
 • Economische Zaken, Recreatie & Toerisme (VFG)
 • Ruimte, wonen, milieu, duurzaamheid, energie (VFG)
 • Financiën (VFG)
 • Portefeuillehouderoverleg VHV/Wonen – regio
 • Wenjen Oerlis Fryslân
 • Vaarweg Drachten
 • Stuurgroep Lits en Lauwersmeerroute
 • Stuurgroep Oostelijke Poort Friese Meren
 • Stuurgroep Gebiedsgerichte aanpak / streekagenda
 • Nevenfuncties
 • Lid comité van aanbeveling Dam Jaarsma (onbezoldigd)
 • Voorzitter raadsklankbordgroep BMWE gemeenten NO Groningen (bezoldigd)
 • Voorzitter Afuk (bezoldigd)
 • Lid bestuur LiMM (liberaal maatschappelijk middenveld) Noord (onbezoldigd)