Voorgenomen verhuur Zwembad De Welle te Drachten

De gemeente Smallingerland (hierna: de gemeente) is eigenaar van het gebouw gelegen aan het adres Sportlaan 8a, 9203 NW Drachten, en gelegen op een deel van het kadastrale perceel Drachten sectie C nummer 11013 met in totaal een grootte van circa 14.715 m² (hierna: het gebouw met omliggende grond). 

De gemeente is voornemens het gebouw te verhuren aan Stichting Sportbedrijf Smallingerland) (hierna: Sportbedrijf). Het Sportbedrijf wil in het gebouw gecombineerde activiteiten gaan uitvoeren die passen binnen het gemeentelijk beleid voor maatschappelijk vastgoed en voor Sport en de planologische bestemming. De activiteiten omvatten onder meer:

  • Sport en verhuur aan sportverenigingen, zaalverhuur
  • Organiseren van en verhuur voor zwemactiviteiten
  • buurthuisfunctie en sportcafé
  • horecafunctie 

Een en ander in nauwe samenwerking met hun centrale bureau gevestigd aan de  Reidingweg 6 te Drachten. 

De gemeente kan met deze samenwerking uitvoering geven aan haar jeugd en jongeren en sportbeleid binnen het Sociaal domein, intensiveert de 25-jarige samenwerking met het (voorheen gemeentelijke) Sportbedrijf en versterkt de lokale kennis en betrokkenheid.

Ten overvloede vermeldt de gemeente dat het Sportbedrijf – als verbonden partij - ook al voor de nieuwbouw van dit gebouw het huidige zwembad De Welle huurde en zorgde voor uitvoering van het Sportbeleid van de gemeente Smallingerland. Deze wenselijke invulling vraagt om een combinatie van bekwaamheid en ervaring met sport, diverse doelgroepen alsmede gedegen kennis van vastgoedbeheer, onderhoud en veiligheid. Het Sportbedrijf voldoet aan al deze voorwaarden en de gemeente is van mening dat zij de enige serieuze gegadigde is die in aanmerking komt voor de samenwerking en de hieruit voortvloeiende voort te zetten verhuur van het gebouw.

Indien u zich niet kunt verenigen met dit voornemen, dan dient u dit uiterlijk binnen een termijn van 20 kalenderdagen na publicatie (dus voor 2 april 2024) kenbaar te maken door middel van het instellen van een kort geding, aanhangig te maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland. Bij gebreke van het aanhangig maken van een kort geding vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Smallingerland en het Sportbedrijf zouden onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen tot verhuur zou worden opgekomen.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Nynke den Heijer (n.den.heijer@smallingerland.nl) van Team Samen Leven van de gemeente Smallingerland. 

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Gepubliceerd op 13 maart 2024