Wijzigingen door invoering Omgevingswet

De Omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in.

De Omgevingswet brengt tientallen wetten en honderden regels voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving samen in één nieuwe wet: de Omgevingswet.

Onderdeel van de Omgevingswet is een omgevingsplan

Waar we eerst verschillende bestemmingsplannen hadden, hebben overheidspartijen tot 2032 de tijd om alle regels binnen de eigen leefomgeving in één omgevingsplan te zetten. Gemeenten werken eerst met een tijdelijk plan. Het is veel werk en duurt een periode voordat alles in de puntjes is geregeld, zoals de Omgevingswet het bedoelt.

Bekijk ook de animatie over het omgevingsplan.

Infographic omgevingsplan

Infographic omgevingsplan

Tijdelijke situatie

Vanaf 1 januari 2024 is een omgevingsplan de manier om vast te leggen wat er mag in de omgeving. De huidige plannen met bouw- en gebruiksregels (een bestemmingsplan, wijzigingsplan, uitwerkingsplan of beheersverordening) gaan op in een tijdelijk omgevingsplan. Dat plan blijft in gebruik tot er een nieuw omgevingsplan is. Gemeente Smallingerland is bezig met het oefenen en omzetten hoe dit het beste te kunnen doen voor alle gebieden binnen de gemeente. 

Overgangsperiode

Tot en met één dag voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 31 december 2023 mag de gemeente nog een ontwerp van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan ter inzage leggen. Vanaf 1 januari 2024 mag dat niet meer. Vanaf dan moet elk nieuw plan met regels voor bouwen en gebruiken een omgevingsplan zijn.

Werkwijze tot 1 januari 2024

Het kost tijd om een ontwerpplan te maken dat ter inzage kan. De planfase voor een ontwerp is de conceptfase. Het conceptplan is de eerste versie van een plan dat wij van een initiatiefnemer ontvangen. Conceptversies van een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan, zoals bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening, die na 1 juli 2023 worden ingediend, nemen wij niet meer in behandeling. Vanaf die datum moeten dat concepten zijn voor een omgevingsplan, zoals bedoeld onder de Omgevingswet.

Voor plannen die tijdig als concept zijn ingediend, doen wij ons uiterste best om voor 31 december 2023 een ontwerpplan ter inzage te leggen. Een garantie kunnen wij niet geven, omdat verschillende factoren bepalen of we met elkaar die datum kunnen halen. Denk aan de kwaliteit van het aangeleverde concept, de snelheid en kwaliteit in gevraagde aanpassingen, snelheid in het advies van andere partijen, beschikbare capaciteit van de gemeente, complexiteit van het plan, eventueel benodigde overeenkomsten enzovoort. 
De voorwaarden voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan zijn:

  • er is een principeverzoek ingediend voor het initiatief en daarop heeft het college van burgemeester en wethouders een positief principebesluit genomen;
  • het participatietraject met de omgeving is zorgvuldig doorlopen;
  • de aanvraag is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en de daarbij benodigde onderzoeksrapporten;
  • het conceptplan is uiterlijk 1 juli 2023 ingediend.

Werkwijze na 1 juli 2023

Plannen die afwijken van het bestemmingsplan kunnen misschien met een omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) doorgaan. Als voor uw plan geen bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan meer kan worden gemaakt en een omgevingsvergunning geen optie is, begeleiden we het project op een passende wijze. 

Procedure omgevingsvergunning verandert

De procedure voor een omgevingsvergunning gaat ook veranderen. De uitgebreide procedure wordt anders. Er komt meer nadruk op het werk voor indiening van de vergunningaanvraag (onderbouwing en afstemming) en op participatie met de omgeving. 
Een vergunningaanvraag die vóór 1 januari 2024 wordt ingediend, valt onder de huidige wetgeving (Wabo). Voor een aanvraag op of na deze datum geldt de nieuwe Omgevingswet.