Wethouders Smallingerland bekend

Robin Hartogh Heys van de Lier, Pieter van der Zwan, Sipke Hoekstra en Maria le Roy zijn de wethouderskandidaten voor het nieuwe college van B&W van de gemeente Smallingerland. Het streven is uiterlijk 5 juli het coalitieakkoord te presenteren.

Robin Hartogh Heys van de Lier (onafhankelijk wethouder, op voordracht van het CDA)

Fractievoorzitter Tjebbe van der Meer van het CDA: 'CDA Smallingerland heeft de huidige wethouder, Robin Hartogh Heys, bereid gevonden om langer wethouder te blijven in Smallingerland.' De partij heeft dit op 8 juni naar buiten gebracht: 'Het CDA geeft hiermee invulling aan de belofte vanuit de campagne voor een stabiel bestuur, waarin de continuïteit gewaarborgd blijft. De heer Hartogh Heys is bereid gevonden om tot de tweede helft van 2023 aan te blijven als onafhankelijk wethouder, op voordracht van het CDA. In 2023, wanneer Hartogh Heys zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft behaald, zal een wethouder van CDA-huize het stokje overnemen.' Hartogh Heys was eerder wethouder in Arnhem en Deventer.

Pieter van der Zwan (CU)

Pieter van der Zwan (41) uit Drachten was tot voorkort waarnemend wethouder in de gemeente Westerkwartier, een functie die hij eerder ook in Smallingerland vervulde. Vóór de aanstelling in Westerkwartier was hij programmaleider Foar Fryske Bern, het Friese actieprogramma om de jeugdzorg in de regio te verbeteren. Fractievoorzitter Sebastiaan Roelofs (CU): 'Van der Zwan kent Smallingerland goed en kan met zijn ervaring en kwaliteiten bouwen aan een stabiel en betrouwbaar bestuur van onze gemeente. Zijn ervaring en kundigheid, in het bijzonder in het sociaal domein, staan buiten kijf. Wat ons daarbij vooral aanspreekt in hem is zijn kwaliteit als krachtige verbinder. Ook weet hij zaken voor elkaar te krijgen. Die kwaliteiten zijn ontzettend belangrijk om Smallingerland een bloeiende gemeente te laten zijn waarop elke burger trots is.'

Sipke Hoekstra (VVD)

Marco Molhoek, fractievoorzitter VVD: 'Namens de VVD wordt Sipke Hoekstra voorgedragen. Hoekstra was raadslid, fractievoorzitter en eerder wethouder financiën in Smallingerland. Hoekstra heeft ruime ervaring binnen de overheid. Bij het Ministerie van Landbouw, waterschappen en politie. Hoekstra woont in Rottevalle. Hij studeerde aan de Hogere Landbouwschool en deed in de avonduren een rechtenstudie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hoekstra is een ervaren bestuurder en daarmee hopen wij een bijdrage te leveren aan een stabiele en vitale gemeente Smallingerland.'

Maria le Roy (GrienLinks en FNP)

Fraksjefoarsitters Lucienne Meinsma (GL) en Durk Oosterhof (FNP): 'Doe’t it dúdlik waard dat FNP en GL tegearre ien wethâlder leverje soene, wiene beide fraksjes it fuort iens. Foar Smellingerlân soe it goed wêze dat ien fan de sittende wethâlders út it sakenkolleezje dat wurde moatte soe. Dit omdat hja de lêste twa jier sjen litten ha dat it tige kundige bestjoerders wiene en omdat se goed ynwurke binne yn Smellingerlân. Sawol FNP as GrienLinks hiene yn de riedsgearkomste fuort nei de ferkiezingen al oanjûn dat se foar sterke bestjoerders mei in protte ûnderfining gean soene en dat kwaliteit foar partijpolitike kleur gean moatte soe. Maria le Roy is op dit stuit wethâlder yn it sakenkolleezje fan Smellingerlân. Hja is goed ynwurke en hat in grut draachflak yn de ried.'