Gemeente Smallingerland gaat grond ruilen met Segesta Exploitatie B.V.

De gemeente Smallingerland heeft overeenstemming bereikt met Segesta Exploitatie B.V. (verder: ‘Koper’) over de ruiling van gronden aan de Oude Nering te Drachten, kadastraal bekend gemeente Drachten, sectie A, nummer 15530, gedeeltelijk ter grootte van ongeveer 207 m2), bestemd voor het optimaliseren van het aanwezige parkeerterrein.

De gemeente Smallingerland heeft het voornemen om drie weken na de datum van publicatie van dit bericht de voorgenomen grondruil met Koper te effectueren.

Argumenten van Smallingerland

De gemeente Smallingerland is van mening dat Koper de enige serieuze gegadigde is om de voormelde bij de gemeente in eigendom zijnde onroerende zaak door middel van een grondruil te verkrijgen. De gemeente voert hiertoe de navolgende argumenten aan:

  • De gemeente verkrijgt door de ruiling een perceel waarmee zij de aanwezige groenstructuur kan versterken;
  • Het enige aan de groenstructuur grenzende perceel dat hiervoor nuttig is, is het perceel dat thans eigendom is van Koper;
  • Koper kan door de ruiling het gebruik van het parkeerterrein optimaliseren.

Bezwaar kenbaar maken

Mocht een belanghebbende bezwaren hebben tegen de verkoop van de onroerende zaak aan Koper, dan dient hij die bezwaren binnen 20 kalenderdagen na publicatie van dit bericht, derhalve uiterlijk op 18 januari 2023 kenbaar te maken door middel van een gemotiveerd bericht aan e.visser@smallingerland.nl onder vermelding van ‘Voorgenomen ruiling Oude Nering Drachten.’

Bij gebreke van het tijdig en gemotiveerd bericht vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Smallingerland en Koper zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen zou worden opgekomen.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer E. Visser, projectregisseur.

Gepubliceerd op 28 december 2022.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).