Vergadering Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening ‘Fryslân’

De GR SW ‘Fryslân’ is het samenwerkingsverband van acht gemeenten, waaronder onze gemeente, die samen de sociale werkvoorziening uitvoeren. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling vergadert een aantal malen per jaar, de eerstvolgende vergadering is op 28 juni 2024. De vergaderingen vinden in het openbaar plaats via een online omgeving, belangstellenden zijn welkom. U kunt zich hiervoor melden bij de secretaris van de GR via geert.luinstra@leeuwarden.nl.

Op de voorlopige agenda staat o.a.:
-    Jaarstukken GR Sw Fryslan 2023 
-    Controleverklaring 
-    Accountantsverslag
-    Begroting GR Sw Fryslan 2025 
-    Ontwikkeling wet- en regelgeving (WGR)

De stukken met definitieve agenda liggen vanaf 24 juni 2024 ter inzage op het hoofdkantoor van Caparis NV, Ampèrelaan 2 te Drachten, of zijn te verkrijgen via de secretaris van de GR.

De Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening “Fryslân” wordt gevormd door de gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. Samen voeren zij de Wet sociale werkvoorziening uit.