Smallingerland.nl no ek yn it Frysk

De website van de gemeente Smallingerland is nu ook in het Fries te lezen! Smallingerland is een tweetalige gemeenten en wij vinden belangrijk om onze inwoners op de website zowel in het Nederlands als in het Fries aan te spreken. Nieuwsberichten, PDF-formulieren en het maken van een afspraak blijven wel beschikbaar in het Nederlands. 

Naar de Friese website

U komt op de Friese website door rechtsboven op het Friese vlaggetje te klikken. Wilt u terug naar de Nederlandstalige versie van de website of bent u al op de Friese versie? Dan klikt u rechtsboven op de website op de Nederlandse vlag.

De webside fan de gemeente Smallingerland is fanôf no neist it Nederlânsk ek yn it Frysk beskikber. De gemeente Smallingerland is in twataliche gemeente en wy fiene it dan ek belangriek om us ynwenners sawol yn it Nederlânsk as yn it Frysk informearje te kinnen. Nijsberjochten, PDF formulieren en it meitsjen fan ôfspraken bliuwe wol gewoan yn it Nederlânsk. 

Jo komme op de Fryske webside troch rjochtsboven op it Fryske flagke te klikken. Wolle jo werom nei de Nederlânske webside of binne jo al op de Fryske webside? Dan kenne jo rjochtsboven op de webside op de Nederlânske flag klikke.