Ronde tafel dinsdag 8 juni

Op 8 juni is er weer een Ronde Tafel. TIjdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren, zodat zij later, als er besluit wordt genomen, een goede afweging kunnen maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit, maar mensen kunnen zich ook zelf aanmelden.

Op de agenda van de digitale Ronde Tafel van dinsdag 8 juni 2021 staan de volgende punten:

Agenda Ronde Tafel I – digitaal 

1. Opening
2. Vaststellen agenda    
3. Vaststelling Bestemmingsplan Drachtstervaart – In de Luwte 1 - eiland 1, 2 en 3 en Parkzoom (15 min.)
4. Vaststellen Regionale Energie Strategie Fryslan 1.0 (30 min.)
5. Initiatiefvoorstel CU - 'Van het lachgas af'' (45 min.)
6. Sluiting

Agenda Ronde Tafel II – digitaal 

1. Opening
2. Vaststellen agenda    
3. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor functiewijziging Headammen 2 in Oudega (15 min.)
4. Debat Kaders Corona compensatie (30 min.)
5. Begroting 2022 Carins (30 min.)
6. Sluiting

Agenda Het Debat

1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. VRF Zienswijze programma begroting 2022, eerste begrotingswijziging 2021 en jaarverslag 2020
4. Zienswijze op jaarstukken 2020, begroting 2022, meerjarenraming Hûs en Hiem
5. Invulling ombudsfunctie
6. De kracht van Smallingerland Sociale Koers Smallingerland
7. Sluiting

Agenda Het Besluit

1. Opening
2. Vragenuur
3. Vaststelling agenda
4. Vaststelling van de besluitenlijsten
5. Ingekomen stukken
6. VRF Zienswijze programma begroting 2022, eerste begrotingswijziging 2021 en jaarverslag 2020
7. Zienswijze op jaarstukken 2020, begroting 2022, meerjarenraming Hûs en Hiem
8. Invulling ombudsfunctie
9. De kracht van Smallingerland Sociale Koers Smallingerland
10. Sluiting

De agenda's en bijbehorende stukken kunt u vanaf a.s. vrijdagmiddag al op de website https://smallingerland.raadsinformatie.nl vinden. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Aanmelden kan tot dinsdag 8 juni a.s. om 12.00 uur via griffie@smallingerland.nl

Het Plein

 In verband met de Corona-maatregelen is het onderdeel Het Plein digitaal. Wilt u een onderwerp aankaarten bij raadsleden, dan kan dat door een mail te sturen aan de griffie. Stuur uw bericht naar griffie@smallingerland.nl.