Raadsvergadering op dinsdag 6 juni vanaf 19.00 uur

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 6 juni vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Ronde Tafel

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 6 juni a.s. liefst vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl

Agenda De Ronde Tafel I - locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Vaststellen verlening Preventie- en Handhavingsplan (PHHP & het Lokaal Gezondheidsbeleid t/m 2023
 4. Zienswijze Programmabegroting 2024, eerste begrotingswijziging 2023 en jaarrekening en -verslag 2022 Veiligheidsregio Fryslân
 5. Deelname Landelijke Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
 6. Algemene subsidieverordening Smallingerland 2023
 7. Archiefverordening
 8. Sluiting

Agenda De Ronde Tafel II - locatie: Trouwzaal

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Bestemmingsplan Rottevalle – Bildwei 48
 4. Beëindiging samenwerking Kantorenstrook Maartenswouden
 5. Aankoop gronden Zuiderend
 6. Ontwerpbegroting 2024 en jaarstukken 2022 van Hûs & Hiem
 7. Zienswijze jaarstukken 2022 en begroting 2024 GR Sociale Werkvoorziening Fryslân
 8. Uitgangspunten financiële gevolgen Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor legesverordening 2024
 9. Sluiting

Het Plein – locatie: hal van het gemeentehuis 

Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Zienswijze omgevingsvergunning herinrichting Van Haersmapark t.b.v. aanleg 10 parkeerplaatsen
 4. Budgetoverheveling 2022 en bijstellingen kredieten 2023
 5. Programma NOVEX
 6. Financiële stukken Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenpark Drachten
 7. Uitvoering Jaarplan 2023-2024 Werkgroep 8 maart
 8. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststelling van de agenda
 4. Vaststelling van de besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Zienswijze omgevingsvergunning herinrichting Van Haersmapark t.b.v. aanleg 10 parkeerplaatsen
 7. Budgetoverheveling 2022 en bijstellingen kredieten 2023
 8. Programma NOVEX
 9. Financiële stukken Gemeenschappelijke regeling Bedrijvenpark Drachten
 10. Uitvoering Jaarplan 2023-2024 Werkgroep 8 maart
 11. Sluiting

De vergadering is live te volgen via deze pagina of via Smelne FM.