Raadsvergadering op dinsdag 20 juni vanaf 19:00 uur

De gemeenteraad van Smallingerland vergadert op dinsdag 20 juni vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Drachten.

Ronde tafel

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen zodat de raad later, als er een besluit wordt genomen, een goede afweging kan maken. Daarvoor nodigt de raad inwoners en organisaties uit. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 20 juni a.s. liefst vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl

Agenda De Ronde Tafel - locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen woningbouw Skoallereed 4 Oudega
 4. Concept-begroting 2024 Carins
 5. Sluiting

Het Plein – locatie: Hal van het gemeentehuis

Op Het Plein krijgt u de ruimte om onderwerpen op een informele manier aan te kaarten bij raadsleden. Het Plein duurt een half uur. Wilt u meedoen aan Het Plein? Meldt u dan aan via griffie@smallingerland.nl. Geef daarbij ook aan over welk onderwerp u het wilt hebben. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering.

Agenda Het Debat – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Zienswijze jaarstukken 2022 en begroting 2024 GR Sociale Werkvoorziening Fryslân
 4. Ontwerpbegroting 2024 en jaarstukken 2022 van Hûs & Hiem
 5. Zienswijze Programmabegroting 2024, eerste begrotingswijziging 2023 en jaarrekening en -verslag 2022 VRF
 6. Bestemmingsplan Rottevalle – Bildwei 48
 7. Beëindiging samenwerking Kantorenstrook Maartenswouden
 8. Deelname Landelijke Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
 9. Uitgangspunten financiële gevolgen Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor legesverordening 2024
 10. Algemene subsidieverordening Smallingerland 2023
 11. Aankoop gronden Zuiderend
 12. Archiefverordening
 13. Sluiting

Agenda Het Besluit – locatie: Raadzaal

 1. Opening
 2. Vragenuur
 3. Vaststelling van de agenda
 4. Vaststelling van de besluitenlijsten
 5. Ingekomen stukken
 6. Zienswijze jaarstukken 2022 en begroting 2024 GR Sociale Werkvoorziening Fryslân
 7. Ontwerpbegroting 2024 en jaarstukken 2022 van Hûs & Hiem
 8. Zienswijze Programmabegroting 2024, eerste begrotingswijziging 2023 en jaarrekening en -verslag 2022 VRF
 9. Bestemmingsplan Rottevalle – Bildwei 48
 10. Beëindiging samenwerking Kantorenstrook Maartenswouden
 11. Deelname Landelijke Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's
 12. Uitgangspunten financiële gevolgen Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor legesverordening 2024
 13.  Algemene subsidieverordening Smallingerland 2023
 14. Aankoop gronden Zuiderend
 15. Archiefverordening
 16. Sluiting

De vergadering is live te volgen via deze pagina of via Smelne FM.