Raadsvergadering 31 augustus vanaf 19.00 uur

Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk fysiek aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de raad. U kunt de vergaderingen in de hal van het gemeentehuis of thuis via deze website volgen.

Agenda Ronde Tafel - locatie Raadzaal 19.00 uur

Tijdens de Ronde Tafel laat de raad zich zo breed mogelijk informeren over bepaalde onderwerpen. Als er later een besluit genomen moet worden, kan de raad een goede afweging maken. Wilt u deelnemen aan De Ronde Tafel? Dat kan. Laat het ons uiterlijk op dinsdag 31 augustus a.s. vóór 12.00 uur weten via griffie@smallingerland.nl.

1. Opening
2. Vaststellen agenda    
3. Beschikbaar stellen krediet nieuwbouw GBS De Parel (15 min.)
4. Opheffen Begeleidingscommissie Programma Dienstverlening (15 min.)
5. Wijziging profielschets leden Raad van Toezicht Stichting Adenium (15 min.)
6. Verklaring van geen bedenkingen Zonnepark Opeinde (30 min.)
7. Sluiting

Het Plein – locatie Hal van het gemeentehuis 20.00 uur 

Tijdens de pauze van vergaderavonden is Het Plein, waar u op een informele manier onderwerpen aan kunt kaarten bij raadsleden. Het duurt een half uur. Aanmelden kan tot 12.00 uur op de dag van de raadvergadering via griffie@smallingerland.nl. Vermeld hierbij het onderwerp.

Agenda vergadering van de raad

Agenda Het Debat
1. Opening
2. Vaststelling agenda
3. Vaststellen bestemmingsplan ' De Wetterwille – Drie woonwagenstandplaatsen'
4. Jaarrapportage Sociaal Domein 2020
5. Zwembad De Welle - Beschikbaar stellen tweede voorbereidingskrediet
6. Lokale inclusie agenda Smallingerland
7. Eindrapport kerntakenonderzoek gemeente Smallingerland 'De kern van de taak'
8. Sluiting

Agenda Het Besluit
1. Opening
2. Vragenuur
2a. Toelating tijdelijk raadslid
3. Vaststelling agenda
4. Vaststelling van de besluitenlijsten
5. Ingekomen stukken
6. Vaststellen bestemmingsplan ' De Wetterwille – Drie woonwagenstandplaatsen'
7. Jaarrapportage Sociaal Domein 2020
8. Zwembad De Welle - Beschikbaar stellen tweede voorbereidingskrediet
9. Lokale inclusie agenda Smallingerland
10. Eindrapport kerntakenonderzoek gemeente Smallingerland 'De kern van de taak'
11. Sluiting