Prestatieafspraken 2021 sociale woningvoorraad

Onlangs maakten Gemeente Smallingerland, woningcorporatie Accolade en Woon Friesland en huurdersvereniging De Bewonersraad met elkaar prestatieafspraken voor 2021. Zij spreken dan af welke bijdrage zij ieder het komende jaar leveren aan de sociale huurvoorraad in Smallingerland. 

Voor 2021 ligt de nadruk op: 
•    betaalbaarheid en voldoende beschikbaarheid van woningen;
•    maatwerk voor specifieke doelgroepen;
•    kwaliteit en verduurzamen;
•    samenwerken rond het op tijd signaleren en oplossen van betalingsproblemen van huurders. 

In Smallingerland staan ongeveer 8.000 sociale huurwoningen. Er is grote vraag naar sociale huurwoningen. In 2021 komen nieuwe woningen aan de Geelgorsstraat en Noorderdwarsvaart en appartementen aan het Suderhiem in Drachten. Ook zijn de gemeente en de corporaties in gesprek over diverse andere nieuwbouwlocaties. 

In oktober werd de nieuwe Woonvisie 2020-2025 vastgesteld. De volledige tekst van de prestatieafspraken staat hier