Perspectiefnota 2020-2023

De gemeente biedt de Perspectiefnota 2020-2023 aan de raad aan. Op 9 juli neemt de gemeenteraad een besluit over dit voorstel. De financiële positie van de gemeente is op dit moment dusdanig dat het nodig is om budgetten en beleidsprioriteiten te herschikken. Vandaar dat het college een herschikkingspakket heeft opgesteld.  Er worden herschikkingsmaatregelen voorgesteld van structureel €12,7 miljoen. Deze voeren we de komende vier jaar door. Dit maakt dat we een sluitende begroting in 2023 kunnen realiseren. 

Oorzaken tekort

De belangrijkste oorzaken voor het tekort zijn de stijging van de kosten in het sociaal domein en een korting in de meicirculaire. Daarbij is er voor €1 miljoen nieuw beleid opgenomen. Dit werkt ook door in het tekort. Vooral de stijgende kosten voor de jeugdzorg, de vergrijzing van de bevolking en stijging van de tarieven huishoudelijke hulp hebben bijgedragen aan deze flinke kostenstijging. De kans is groot dat we nog een compensatie krijgen voor het budget voor voogdij en 18+ uit de meicirculaire van het Rijk. Op dat moment zal ons financieel perspectief ook verbeteren. Daar houden we nu geen rekening mee. Op het moment dat de financiële situatie verbetert, kunnen we maatregelen heroverwegen.

Kernwaarden

Om tot goede afwegingen te komen met betrekking tot de herschikkingsmaatregelen en nieuw beleid, is een afwegingskader opgesteld. Hierin staan de kernwaarden uit het collegeprogramma centraal. Deze zijn:
•    Inwoner centraal
•    Dienstverlening is de basis
•    Sociale Gemeente
•    Regionale positie; ondernemend en dynamisch Drachten Smallingerland.

Op basis van deze kernwaarden zijn keuzes gemaakt door het college over waar we de komende jaren op inzetten en waar we een andere lijn kiezen. Hieronder staan de belangrijkste keuzes toegelicht.

Gemeentelijke budgetten bevroren

Normaliter worden de gemeentelijke budgetten ieder jaar met de inflatie verhoogd. Deze verhoging wordt de komende 4 jaar voor een belangrijk deel niet doorgevoerd. Dit betekent dat de bestaande taken met minder geld uitgevoerd gaan worden. Dit levert een besparing op van € 1,6 miljoen.

Woonlasten

We ontkomen er niet aan de onroerendezaakbelasting te verhogen met 4%. Dit vangen we voor de helft op binnen de afvalstoffen- en rioolheffing. Gemiddeld stijgen de kosten € 5,- per jaar per huishouden. Dit levert € 2,2 miljoen op. 

Subsidies bevroren

De budgetten voor de gesubsidieerde voorzieningen worden niet gekort of geschrapt. Wel stellen we voor de budgetten voor de komende vier jaar te bevriezen. Over vier jaar levert dit een besparing op van ruim € 1 miljoen. 

Werk is belangrijk

Het college vindt werk erg belangrijk. Budgetten die mensen aan het werk helpen korten we daarom niet. 

Voorzieningen blijven in stand maar worden versoberd 

We stellen een versobering van voorzieningen in het sociaal domein voor waarbij wel een sociaal minimum in stand blijft. De voorzieningen blijven in stand, maar worden versoberd. In totaal stellen we € 6,8 miljoen aan maatregelen voor in het sociaal domein. We toetsen scherper op toegang tot voorzieningen, waarbij het uitgangspunt is dat iedereen die recht heeft op een voorziening, een voorziening krijgt.

Drachten op de kaart zetten

Om onze werkgelegenheid verder te stimuleren willen we extra middelen uittrekken voor onze 'Actieagenda Economie'. Ook starten we een marketingcampagne om de gemeente Smallingerland beter op de kaart te zetten. Dit kost € 800.000 jaarlijks voor drie jaar.

Nieuw zwembad

We gaan voor de meest optimale variant van het nieuwe zwembad. Hiervoor is aanvullend € 360.000 structureel en eenmalig € 380.000 opgenomen als afweging in de perspectiefnota. 

Dienstverlening centraal

We geven prioriteit aan het optimaliseren van de gemeentelijke dienstverlening. Een goed toegeruste gemeentelijke organisatie is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Hiervoor trekken we eenmalig € 6 miljoen extra uit. Ook investeren we in een betere huisvesting en ICT. Dit kost € 460.000 structureel.