Omgevingsvisie van Smallingerland vastgesteld

De gemeenteraad van Smallingerland stelde op dinsdagavond 1 maart de Omgevingsvisie Smallingerland unaniem vast. In de Omgevingsvisie staan de principes en doelen die de gemeente Smallingerland heeft voor de inrichting, ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving.

Een gezond, veilige, aantrekkelijke en economisch vitale gemeente

Inwoners, organisaties, bedrijfsleven en ondernemers gingen in co-creatiebijeenkomsten met elkaar het gesprek aan over wat het belangrijkste is voor de toekomst van Smallingerland. Het resultaat van de besproken basisdoelen: de gezondheid van inwoners, veiligheid in de omgeving, een aantrekkelijk woon- en leefklimaat én een gemeente die inspeelt op de economische vitaliteit.

Werken aan de toekomst van ons buitengebied, de stad en de dorpen

Om het gedeelde toekomstbeeld voor 2040 te realiseren, werkt de gemeente Smallingerland samen met de partners en samenleving aan vier opgaven:

  • Actief inzetten op de versterking van Drachten als regionaal verzorgingsgebied.
  • Actief inzetten op de versterking van de innovatieve maakindustrie in Drachten.
  • Versterken van dorpen en wijken op het gebied van levendigheid en aantrekkelijkheid.
  • Versterken van de kwaliteit van het buitengebied.

Als overkoepelende opgave is het toekomstbeeld voor het thema 'bereikbaarheid' geschetst.

Benieuwd naar de Omgevingsvisie? Download deze hier.