Nieuwe wethouders van Smallingerland geïnstalleerd

Op dinsdagavond 12 juli zijn de nieuwe wethouders van Smallingerland geïnstalleerd. Samen met burgemeester Jan Rijpstra vormen Robin Hartogh Heys van de Lier (CDA), Pieter van der Zwan (ChristenUnie), Maria le Roy (GL en FNP) en Sipke Hoekstra (VVD) en het college van B&W 2022-2026.

Wethouders 2022

Vlnr: Sipke Hoekstra, Pieter van der Zwan, Maria le Roy, Jan Rijpstra, Robin Hartogh Heys van de Lier en gemeentesecretaris Siebren van der Berg. Foto: Sieta Stel.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling onder de burgemeester en de wethouders is als volgt:

Burgemeester Jan Rijpstra 

 • Openbare Orde en Veiligheid
 • Informatieveiligheid/Privacy/Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Basisregistratie Personen (BRP), Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT)
 • Voorlichting, communicatie en internationale betrekkingen
 • Personeel en organisatie
 • Inwoners centraal en open bestuursstijl : Samenwerking raad/college, zorgvuldig proces bezwaar- en klachtafhandeling, juridische kwaliteitszorg, kwaliteit burgerparticipatie

Wethouder Robin Hartogh Heys van de Lier

 • Ruimtelijke Ordening (inclusief Omgevingsplannen)
 • Economische Zaken (economische ontwikkeling, acquisitie, vestigingsklimaat en werkgelegenheid)
 • Bestuurlijke samenwerking (ook in relatie tot economische onderwerpen: regio, F4, provincie Fryslân en innovatiecluster Drachten)
 • Samenwerkingsagenda en investeringsagenda met provincie Fryslân
 • Grondzaken
 • Wonen
 • Eerste locoburgemeester

Wethouder Pieter van der Zwan

 • Sociaal Domein (Wmo, Jeugd, Participatiewet, Wsw)
 • Armoedebeleid
 • Lokaal welzijn- en gezondheidsbeleid
 • Onderwijs (inclusief samenwerking O3)
 • Sport
 • Tweede locoburgemeester

Wethouder Maria le Roy

 • Duurzaamheid (ook klimaatadaptatie, circulaire economie en milieu)
 • Fries taalbeleid
 • Kunst, cultuur en erfgoed
 • Verkeer en vervoer
 • Fysieke leefomgeving (inclusief water en riolering)
 • Vergunningen, Toezicht en Handhaving
 • Derde locoburgemeester

Wethouder Sipke Hoekstra

 • Financiën
 • Bedrijfsvoering
 • Control, verbijzonderde interne controle
 • Inkoop en aanbesteding
 • Programma GOED
 • Strategische samenwerking (inclusief City making en Open Drachten)
 • Recreatie en Toerisme
 • ICT, informatiebeleid en datagedreven werken
 • Vierde locoburgemeester