Informateur adviseert coalitie CDA, CU, VVD, GL en FNP

Informateur Geart Benedictus adviseert op basis van gevoerde gesprekken een coalitie van CDA, ChristenUnie, VVD, GroenLinks en FNP. Hij bracht op 19 april verslag uit van de verkenning die hij heeft gevoerd op weg naar een nieuwe coalitie voor Smallingerland.

Coalitie

De informateur stelt vast dat alle partijen de bereidheid hebben om deel te nemen in een coalitie, er worden geen partijen uitgesloten. Echter gelet op de verkiezingsuitslag vinden de politieke partijen het logisch dat de basis van de coalitie zou moeten bestaan uit de winnaars CDA en ChristenUnie. Vervolgens zijn er door de informateur, indachtig de opdracht om te komen tot een stabiel bestuur, vervolggesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van de VVD, SP, FNP en GroenLinks. Uit de gesprekken wordt duidelijk dat de samenwerking tussen CDA, ChristenUnie, VVD, GroenLinks en FNP als het meest kansrijk wordt gezien. Hoewel deze coalitie steun heeft van 16 zetels van de totaal 31 zetels, wordt een bredere coalitie niet geadviseerd. Betrokken partijen geven aan dat een brede coalitie niet automatisch ook leidt tot een stabiel bestuur. De samenwerkende partijen beogen ook nadrukkelijk de gehele raad te betrekken.

Proces

Geart Benedictus heeft gesprekken gevoerd met alle fracties in de gemeenteraad. Centraal in deze gesprekken stond de vraag hoe de fracties een stabiel bestuur zien in Smallingerland. Voorts is in de gesprekken gesproken over mogelijke wrijfpunten tussen de partijen, de belangrijkste onderwerpen voor de komende raadsperiode en de samenwerking tussen raad en college. Daarnaast heeft hij een consultatiegesprek gevoerd met de burgemeester.

Bevindingen

Uit de gesprekken met alle partijen wordt duidelijk dat het op orde brengen en het op orde houden van de gemeentelijke financiën een belangrijk thema wordt voor de komende vier jaar. Bij alle partijen is er zorg over de ontwikkelingen rond de herijking van het gemeentefonds en de beschikbare middelden voor de uitvoering van het sociaal domein en in het bijzonder de Jeugdzorg.

Informatiefase afgesloten

Met het opleveren van het eindrapport van de informateur wordt de informatiefase afgesloten. De beoogde coalitiepartijen gaan nu samen verder met elkaar in gesprek om te komen tot een coalitie. Als formateurs zijn aangewezen de heer Gerben Huisman en de heer Geart Benedictus.

Bekijk de eindrapportage van informateur Geart Benedictus hier.