Energietransitie dichtbij: nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Vierverlaten en Ens

Netbeheerder TenneT TSO B.V. (TenneT) wil tussen Vierverlaten en Ens een nieuwe 380kV-hoogspanningsverbinding bouwen. Omdat dit project van nationaal belang is, wordt de projectprocedure toegepast. Dit betekent dat de minister voor Klimaat en Energie en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening verantwoordelijk zijn voor waar de hoogspanningsverbinding komt. U kunt nu het onderzoeksplan van dit project lezen en erop reageren met een zienswijze t/m donderdag 20 juli. Ook kunt u naar de informatiebijeenkomsten op 22 juni van 19:00 tot 21:00 uur in Dorpshuis It Werflân in Rottevalle. 

Waarom een nieuwe hoogspanningsverbinding?

In Nederland wordt steeds meer elektriciteit verbruikt. Het landelijke elektriciteitsnet moet hierdoor steeds meer (duurzaam opgewekte) elektriciteit verplaatsen. Hiervoor is een uitbreiding van het huidige hoogspanningsnet nodig: zo kan aan de groeiende vraag van elektriciteit voldaan worden én raakt het elektriciteitsnet wat er nu is niet overbelast.

Over het project

Het project zit inmiddels in een nieuwe fase: de onderzoeksfase. Hiervoor is het plan: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (concept-NRD) bekendgemaakt. Dit is een onderzoeksplan waarin staat welke tracéalternatieven we onderzoeken op welke thema’s en hoe we dat willen doen. Een tracé betekent de weg van de hoogspannigskabels door het landschap. U vindt dit document op de volgende website: www.rvo.nl/vierverlaten-ens.

In het onderzoeksplan dat u kunt lezen, wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een tracé van de hoogspanningsverbinding. Op de afbeelding staan de tracéalternatieven die we onderzoeken. De lijnen zijn corridors van 5 kilometer breed. Corridors zijn verbindingspunten. Daarbinnen zoeken we naar een geschikt tracé (weg). U vindt dit zoekgebied op: www.tennet.eu/vierverlaten-ens.

Wat kunt u doen?

U kunt op het onderzoeksplan (de concept-NRD) reageren door een zienswijze in te dienen van vrijdag 9 juni t/m donderdag 20 juli 2023. Een zienswijze betekent; u mening geven op het plan of bezwaarmaken. U kunt dat op verschillende manieren doen:

  • Online;
  • Telefonisch;
  • Per post;
  • Tijdens de informatiebijeenkomsten. 

Informatiebijeenkomst

De informatiebijeenkomst is op: 22 juni 2023 van 19:00 tot 21:00 uur in Dorpshuis It Werflân in Rottevalle. Op de informatiebijeenkomst kunt u ook meer informatie bekijken over het project en vragen stellen aan medewerkers van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en TenneT. Meer informatie over de informatiebijeenkomsten, de procedure en hoe u kunt reageren vindt u op de website van www.rvo.nl/vierverlaten-ens.

Meer uitleg 

Bekijk de volgende video voor meer uitleg over waarom deze hoogspanningsverbinding belangrijk is.

Heeft u vragen over de procedure en liever telefonisch contact?

Bel dan met telefoonnummer 070 - 379 89 79. Of stel uw vragen tijdens de informatiebijeenkomst op 22 juni in Rottevalle.

Tennet