Duurzaam, inclusief en identiteit leidend in Omgevingsvisie Smallingerland

Gemeente geeft richting aan beheer, inrichting en ontwikkeling fysieke leefomgeving 

Met een duidelijke ambitie voor 2040 heeft de gemeente Smallingerland, door middel van co-creatie, met inwoners, organisaties en ondernemers een Omgevingsvisie opgesteld. In de Omgevingsvisie staan de leidende principes en doelen van de gemeente Smallingerland voor de inrichting, ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving met het oog op de toekomst. Met de nieuwe Omgevingswet, die per 1 juli 2022 in werking treedt, worden gemeenten verplicht tot het opstellen van een Omgevingsvisie.
Download de Omgevingsvisie Smallingerland (pdf)

Een gezonde, veilige, aantrekkelijke en economisch vitale gemeente

In de co-creatiebijeenkomsten met de inwoners, organisaties, bedrijfsleven en ondernemers is opgehaald wat men het belangrijkste vindt voor de toekomst van Smallingerland. Het resultaat daarvan is dat de basisdoelen voor de toekomst zijn gericht op: de gezondheid van inwoners, de veiligheid in de omgeving, een aantrekkelijk woon- en leefklimaat en een gemeente die inspeelt op de economische vitaliteit. 

Plannen en initiatieven dragen bij aan duurzaamheid, inclusiviteit en identiteit

Plannen en initiatieven worden op diverse manieren getoetst. De gemeente wil - in afstemming met de richtlijnen in de Omgevingswet - ruimte en flexibiliteit bieden en kijken waar er met minder regels toe kan. De Omgevingsvisie helpt mee in de afweging. Bij nieuwe plannen en initiatieven wordt meer dan voorheen gekeken of zij een bijdrage leveren aan het toekomstbeeld. 

Werken aan de toekomst van ons buitengebied, de stad en de dorpen

Om het gedeelde toekomstbeeld voor 2040 te realiseren, werkt de gemeente Smallingerland samen met de partners en samenleving aan een viertal opgaven. Zo wordt actief ingezet op de versterking van Drachten als regionaal verzorgingsgebied. Wordt er actief ingezet op de versterking van de innovatieve maakindustrie. Worden dorpen en wijken versterkt op het gebied van levendigheid en aantrekkelijkheid, denk daarbij aan passende woningbouw, ontmoetingsplekken en het behouden en het realiseren van faciliteiten. Ook zet het gemeentebestuur van Smallingerland in op het versterken van de kwaliteit van het buitengebied. Denk daarbij aan de versterking van de diverse belangrijke functies die het buitenbied vervult, zoals landbouw, natuur en recreatie. Als overkoepelende opgave is het toekomstbeeld voor het thema 'bereikbaarheid' geschetst. 

Ronde tafel en raadsbehandeling 

Op 8 februari aanstaande is er gelegenheid tot het delen van zienswijzen in de Ronde Tafel. Op 1 maart staat de vaststelling van de Omgevingsvisie op de raadsagenda.