Bijeenkomst vervolg Perspectiefnota op 17 september

U bent van harte welkom op 17 september bij de raadsbijeenkomst over het vervolg van de perspectiefnota. Deze bijeenkomst begint om 17.00 uur en eindigt uiterlijk om 20.00 uur, waarna de gewone raadsavond begint. U kunt deze bijeenkomst volgen op de publieke tribune.

De perspectiefnota geeft richting aan de nog op te stellen gemeentebegroting voor 2020 en de daarop volgende jaren. Vanwege de financiële situatie van de gemeente had het college een flink aantal herschikkingsmaatregelen in de Perspectiefnota opgenomen. Op 9 juli heeft de gemeenteraad de Perspectiefnota behandeld. Tijdens de behandeling heeft de raad het college gevraagd om in september met de raad een nieuwe integrale afweging te maken waarbij alle ambities van het college en alle bezuinigingen opnieuw tegen elkaar worden afgewogen. Hier wordt nu een vervolg aan gegeven. 

Sluitende begroting

Op basis van technische informatie krijgen alle fracties de opdracht zelf met een voorstel voor een sluitende begroting te komen. Op 17 september is er vanaf 17.00 uur een openbare bijeenkomst waarin over deze voorstellen wordt gesproken. De burgemeester licht eerst de uitkomsten van deze opdracht op hoofdlijnen toe en geeft aan welke oplossingsrichtingen er uit af te leiden zijn. Daarna is er gelegenheid voor de fracties om op deze oplossingsrichtingen te reageren en hierover te debatteren. Het college gaat vervolgens aan de slag om te komen tot een concept-begroting. Op 5 november neemt de raad over deze begroting een besluit.

Raadsavond een uur later 

Let op: in verband met de bijeenkomst over de perspectiefnota verschuift het begintijdstip van de normale raadsavond van 19.00 uur naar 20.00 uur!