Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Loket

U bevindt zich hier: Home | Loket | Loket

Zoeken in de Gemeentelijke Producten en Diensten Catalogus

Zoeken op Alfabet

Producten en Diensten

aanbesteden / aanbestedingen legalisatie handtekening
aanslag onroerend zaakbelasting leidinggevenden toevoegen/wijzigen op horecavergunning
activiteitenbesluit melden loonkostensubsidie
adoptie marktstandplaats
afpraak maken mediation in bezwaarschrift procedure
afval overzicht medicijnafval
afvalpas aanvragen melden bijeenkomst
afvalwijzer-app melding schade, storing of overlast
asbest verwijderen minimagids
automatische incasso gemeentelijke belastingen minimaregelingen aanvragen
AV Frieso, collectieve ziektekostenverzekering monumenten aanwijzing
bedrijfsafval inzamelen monumentenvergunning
belastingen naamgebruik wijzigen
beroepschrift indienen naamskeuze
bewijs van in leven zijn naamswijziging
bewijs van nederlanderschap nederlandse nationaliteit aanvragen
bezwaarschrift belastingen nummers kvk, BTW en bank
bezwaarschrift indienen omgevingsvergunning aanvragen
bijstand omgevingsvergunningen inzien
bijzondere bijstand onderwijshuisvesting voorzieningen
bingo melden ongedierte bestrijden
blipverts ontheffing inrijden of parkeren voetgangersgebied
bomen kappen oplaadpaal in openbare ruimte
bouwarchief inzien oud papier inzamelen
bouwkavels, belangstelling registreren overlijden aangeven
bouwmaterialen tijdelijk plaatsen. papieren aanvragen
brandveiligheid, advies parkeerboete
bromfietsrijbewijs parkeerontheffing autobedrijven
burgerinitiatief indienen parkeervergunning betaalde parkeerterreinen
burgerservicenummer parkeervergunning bewoners in vergunningszones
buurtbudget aanvragen parkeervergunning voor centrumbewoners
caravan parkeren op openbare weg parkeren gehandicaptenvoertuig
carbid schieten parkeren vrachtwagens
compostvat kopen paspoort aanvragen
demonstratie of betoging melden paspoort, tweede
discriminatie melden passantenhaven Moleneind Drachten en Rottevalle
drank en horecavergunning perceelsgebonden informatie
drank en horecavergunning commerciële horeca peuteropvang, subsidie
drank en horecavergunning droge horeca ping spreekuur (schuldhulpverlening)
drank en horecavergunning paracommerciele bedrijven planschade, tegemoetkoming aanvragen
dwangsom bij niet tijdig beslissen plastic en metalen verpakkingen en drankkartons inzamelen
echtscheiding inschrijven reclame plaatsen
ecoparkjes rijbewijs
ecostations riolering ontstoppen
eerste inschrijving in Nederland rioolaansluiting aanvragen
emigratie rolemmer aanbieden
energiescan voor sportverenigingen rolemmer aanvragen
erkenning kind rolstoel
evenementenvergunning schade aangifte gemeente
financiële hulp voor ondernemers scootmobiel
forensenbelasting sloopmelding doen
garantverklaring verblijf in nederland stacaravan voor tijdelijke bewoning
geboorte aangifte standplaats, vergunning
gebouwen brandveilig gebruiken stukken inzien
gedenktekens, grafsteen en beplanting, vergunning subsidie energiebesparing in koopwoningen
gehandicapten parkeerkaart subsidie voor welzijn, cultuur en sport
gehandicapten parkeerplaats tapontheffing
geheimhouding persoonsgegevens tegemoetkoming vervoerskosten
gemeentegids terrasvergunning
gevonden dieren melden textiel inzamelen
gevonden of verloren voorwerpen melden tijdelijke reclame vergunning
gezondheidsverklaring rijbewijs tijdelijke verhuur van koopwoningen
glas inzamelen trekkerrijbewijs
graf of urnengraf huren uitstallingsvergunning
groente- fruit- en tuinafval (gft-afval) uittreksel basisregistratie personen (BRP)
grof vuil brengen of laten ophalen uittreksel burgerlijke stand
grondverzet melden vergunning activiteit
historisch archief inzien verhuizing
hond aanmelden voor hondenbelasting verklaring inwoning geven
hond afmelden voor hondenbelasting verklaring omtrent gedrag
horecatijdenontheffing verklaring onder ede of belofte
huisbezoeken verklaring van afstand
huisnummer aanvragen vermissing rolemmer melden
hulp bij het huishouden verstrekkingen persoonsgegevens opvragen
huwelijk en geregistreerd partnerschap vissen in gemeentewater
identificatieplicht vluchtelingenpaspoort
identiteitskaart aanvragen volmachtbewijs, omzetten oproepingskaart verkiezingen
inburgeringscursus vooroverleg voorlopige beoordeling
incidentele festiviteit melden vreemdelingenpaspoort
individuele inkomenstoeslag vrijwilligersverzekering - schade melden
inrit, uitrit, uitweg aanleggen vuur stoken (ontheffing)
ja/nee sticker aanvragen vuurwerk
kabels en leidingen waarmerken kopie of afschrift
kadastrale informatie, kopie welstandscommissie
kinderopvang melden wethoudersspreekuur
kindpakket witgoedregeling
klacht aanbesteding indienen wmo melding doen
klacht tegen ambtelijk optreden wob-aanvraag indienen
klacht tegen horecaontzegging indienen woningaanpassing
kroonring aanvragen WOZ beschikking
kwijtschelding belastingen WOZ taxatieverslag
kwijtschelding leges ID kaart zienswijze indienen
leerlingenvervoer aanvragen