Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Loket

U bevindt zich hier: Home | Loket | Loket

Loket

Zoeken in de Gemeentelijke Producten en Diensten Catalogus

Zoeken op Alfabet

Producten en Diensten

aanbesteden / aanbestedingen legalisatie handtekening
aanslag onroerend zaakbelasting loonkostensubsidie
activiteitenbesluit melden maatschappelijke participatie
adoptie marktstandplaats
afpraak maken mediation in bezwaarschrift procedure
afval overzicht melding schade, storing of overlast
afvalpas aanvragen milieuscan
afvalwijzer-app minimagids
asbest verwijderen minimaregelingen aanvragen
automatische incasso gemeentelijke belastingen monumenten aanwijzing
AV Frieso, collectieve ziektekostenverzekering monumentenvergunning
bedrijfsafval inzamelen naamgebruik wijzigen
belastingen naamskeuze
beroepschrift indienen naamswijziging
bewijs van in leven zijn nederlandse nationaliteit aanvragen
bewijs van nederlanderschap nummers kvk, BTW en bank
bezwaarschrift belastingen omgevingsvergunning aanvragen
bezwaarschrift indienen omgevingsvergunningen inzien
bijstand onderwijshuisvesting voorzieningen
bijzondere bijstand ongedierte bestrijden
bingo melden ontheffing inrijden of parkeren voetgangersgebied
blipverts oplaadpaal in openbare ruimte
bomen kappen oud papier inzamelen
bouwarchief inzien overlijden aangeven
bouwkavels, belangstelling registreren papieren aanvragen
bouwmaterialen tijdelijk plaatsen. parkeerboete
brandveiligheid, advies parkeerontheffing autobedrijven
bromfietsrijbewijs parkeervergunning betaalde parkeerterreinen
burgerinitiatief indienen parkeervergunning bewoners in vergunningszones
burgerservicenummer parkeervergunning voor centrumbewoners
buurtbudget aanvragen parkeren gehandicaptenvoertuig
caravan parkeren op openbare weg parkeren vrachtwagens
carbid schieten paspoort
compostvat kopen paspoort, tweede
demonstratie of betoging melden passantenhaven Moleneind Drachten en Rottevalle
drank en horecavergunning perceelsgebonden informatie
dwangsom bij niet tijdig beslissen ping spreekuur
echtscheiding inschrijven planschade
ecoparkjes plastic, blik en drankkarton inzamelen
ecostations reclame plaatsen
eerste inschrijving in Nederland rijbewijs
eigen verklaring rijbewijs riolering ontstoppen
emigratie rioolaansluiting aanvragen
energiebesparing in koopwoningen rolemmer aanbieden
erkenning kind rolemmer aanvragen
evenementenvergunning rolstoel (Wmo)
forensenbelasting schade aangifte gemeente
garantverklaring verblijf in nederland scootmobiel (Wmo)
geboorte aangifte sloopmelding doen
gebouwen brandveilig gebruiken stacaravan voor tijdelijke bewoning
gedenktekens, grafsteen en beplanting, vergunning standplaats, vergunning
gehandicapten parkeerkaart (Wmo) stukken inzien
gehandicapten parkeerplaats subsidie voor welzijn, cultuur en sport
geheimhouding persoonsgegevens tapontheffing
gemeentegids tegemoetkoming vervoerskosten (Wmo)
gevonden dieren melden terrasvergunning
gevonden of verloren voorwerpen melden textiel inzamelen
glas inzamelen tijdelijke reclame vergunning
graf of urnengraf huren tijdelijke verhuur van koopwoningen
groente- fruit- en tuinafval (gft-afval) trekkerrijbewijs
grof vuil brengen of laten ophalen uitstallingsvergunning
grondverzet melden uittreksel BRP
historisch archief inzien uittreksel burgerlijke stand
hond aanmelden voor hondenbelasting vergunning klein evenement
hond afmelden voor hondenbelasting verhuizing
horecatijdenontheffing verklaring inwoning geven
huisbezoeken verklaring omtrent gedrag
huisnummer aanvragen verklaring onder ede of belofte
hulp bij het huishouden (Wmo) verklaring van afstand
huwelijk en geregistreerd partnerschap vermissing rolemmer melden
identificatieplicht verstrekkingen persoonsgegevens opvragen
identiteitskaart vissen in gemeentewater
inburgeringscursus vluchtelingenpaspoort
incidentele festiviteit melden volmachtbewijs, omzetten oproepingskaart verkiezingen
individuele inkomenstoeslag vooroverleg voorlopige beoordeling
inrit, uitrit, uitweg aanleggen vreemdelingenpaspoort
ja/nee sticker aanvragen vrijwilligersverzekering - schade melden
kabels en leidingenvergunning vuur stoken (ontheffing)
kadastrale informatie, kopie vuurwerk
kinderopvang melden waarmerken kopie of afschrift
kindpakket welstandscommissie
klacht aanbesteding indienen witgoedregeling
klacht tegen ambtelijk optreden wmo-loket
klacht tegen horecaontzegging indienen wob-aanvraag indienen
kroonring aanvragen woningaanpassing (Wmo)
kwijtschelding belastingen 2016 WOZ beschikking
kwijtschelding leges ID kaart WOZ taxatieverslag
leerlingenvervoer aanvragen zienswijze indienen