Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Loket

U bevindt zich hier: Home | Loket | Loket

Loket

Zoeken in de Gemeentelijke Producten en Diensten Catalogus

Zoeken op Alfabet

Producten en Diensten

aanbesteden / aanbestedingen loonkostensubsidie
aanslag onroerend zaakbelasting maatschappelijke participatie
activiteitenbesluit melden marktstandplaats
adoptie mediation in bezwaarschrift procedure
afpraak maken Medicijnafval
afval overzicht medicijnafval
afvalpas aanvragen melden bijeenkomst
afvalwijzer-app melding schade, storing of overlast
asbest verwijderen milieuscan
automatische incasso gemeentelijke belastingen minimagids
AV Frieso, collectieve ziektekostenverzekering minimaregelingen aanvragen
bedrijfsafval inzamelen monumenten aanwijzing
belastingen monumentenvergunning
beroepschrift indienen naamgebruik wijzigen
bewijs van in leven zijn naamskeuze
bewijs van nederlanderschap naamswijziging
bezwaarschrift belastingen nederlandse nationaliteit aanvragen
bezwaarschrift indienen nummers kvk, BTW en bank
bijstand omgevingsvergunning aanvragen
bijzondere bijstand omgevingsvergunningen inzien
bingo melden onderwijshuisvesting voorzieningen
blipverts ongedierte bestrijden
bomen kappen ontheffing inrijden of parkeren voetgangersgebied
bouwarchief inzien oplaadpaal in openbare ruimte
bouwkavels, belangstelling registreren oud papier inzamelen
bouwmaterialen tijdelijk plaatsen. overlijden aangeven
brandveiligheid, advies papieren aanvragen
bromfietsrijbewijs parkeerboete
burgerinitiatief indienen parkeerontheffing autobedrijven
burgerservicenummer parkeervergunning betaalde parkeerterreinen
buurtbudget aanvragen parkeervergunning bewoners in vergunningszones
caravan parkeren op openbare weg parkeervergunning voor centrumbewoners
carbid schieten parkeren gehandicaptenvoertuig
compostvat kopen parkeren vrachtwagens
demonstratie of betoging melden paspoort
drank en horecavergunning algemeen paspoort, tweede
drank en horecavergunning commerciële horeca passantenhaven Moleneind Drachten en Rottevalle
drank en horecavergunning droge horeca perceelsgebonden informatie
drank en horecavergunning paracommerciele bedrijven ping spreekuur
dwangsom bij niet tijdig beslissen planschade, tegemoetkoming aanvragen
echtscheiding inschrijven plastic en metalen verpakkingen en drankkartons inzamelen
ecoparkjes reclame plaatsen
ecostations rijbewijs
eerste inschrijving in Nederland riolering ontstoppen
eigen verklaring rijbewijs rioolaansluiting aanvragen
emigratie rolemmer aanbieden
erkenning kind rolemmer aanvragen
evenementenvergunning rolstoel
forensenbelasting schade aangifte gemeente
garantverklaring verblijf in nederland scootmobiel
geboorte aangifte sloopmelding doen
gebouwen brandveilig gebruiken stacaravan voor tijdelijke bewoning
gedenktekens, grafsteen en beplanting, vergunning standplaats, vergunning
gehandicapten parkeerkaart stukken inzien
gehandicapten parkeerplaats subsidie energiebesparing in koopwoningen
geheimhouding persoonsgegevens subsidie voor welzijn, cultuur en sport
gemeentegids tapontheffing
gevonden dieren melden tegemoetkoming vervoerskosten
gevonden of verloren voorwerpen melden terrasvergunning
glas inzamelen textiel inzamelen
graf of urnengraf huren tijdelijke reclame vergunning
groente- fruit- en tuinafval (gft-afval) tijdelijke verhuur van koopwoningen
grof vuil brengen of laten ophalen trekkerrijbewijs
grondverzet melden uitstallingsvergunning
historisch archief inzien uittreksel BRP
hond aanmelden voor hondenbelasting uittreksel burgerlijke stand
hond afmelden voor hondenbelasting vergunning activiteit
horecatijdenontheffing verhuizing
huisbezoeken verklaring inwoning geven
huisnummer aanvragen verklaring omtrent gedrag
hulp bij het huishouden verklaring onder ede of belofte
huwelijk en geregistreerd partnerschap verklaring van afstand
identificatieplicht vermissing rolemmer melden
identiteitskaart verstrekkingen persoonsgegevens opvragen
inburgeringscursus vissen in gemeentewater
incidentele festiviteit melden vluchtelingenpaspoort
individuele inkomenstoeslag volmachtbewijs, omzetten oproepingskaart verkiezingen
inrit, uitrit, uitweg aanleggen vooroverleg voorlopige beoordeling
ja/nee sticker aanvragen vreemdelingenpaspoort
kabels en leidingen vrijwilligersverzekering - schade melden
kadastrale informatie, kopie vuur stoken (ontheffing)
kinderopvang melden vuurwerk
kindpakket waarmerken kopie of afschrift
klacht aanbesteding indienen welstandscommissie
klacht tegen ambtelijk optreden witgoedregeling
klacht tegen horecaontzegging indienen wmo-loket
kroonring aanvragen wob-aanvraag indienen
kwijtschelding belastingen woningaanpassing
kwijtschelding leges ID kaart WOZ beschikking
leerlingenvervoer aanvragen WOZ taxatieverslag
legalisatie handtekening zienswijze indienen
leidinggevenden toevoegen/wijzigen op horecavergunning