Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Loket

U bevindt zich hier: Home | Loket | Loket

Zoeken in de Gemeentelijke Producten en Diensten Catalogus

Zoeken op Alfabet

Producten en Diensten

aanbesteden / aanbestedingen leidinggevenden toevoegen/wijzigen op horecavergunning
aanslag onroerend zaakbelasting loonkostensubsidie
activiteitenbesluit melden maatschappelijke participatie
adoptie marktstandplaats
afpraak maken mediation in bezwaarschrift procedure
afval overzicht medicijnafval
afvalpas aanvragen melden bijeenkomst
afvalwijzer-app melding schade, storing of overlast
asbest verwijderen minimagids
automatische incasso gemeentelijke belastingen minimaregelingen aanvragen
AV Frieso, collectieve ziektekostenverzekering monumenten aanwijzing
bedrijfsafval inzamelen monumentenvergunning
belastingen naamgebruik wijzigen
beroepschrift indienen naamskeuze
bewijs van in leven zijn naamswijziging
bewijs van nederlanderschap nederlandse nationaliteit aanvragen
bezwaarschrift belastingen nummers kvk, BTW en bank
bezwaarschrift indienen omgevingsvergunning aanvragen
bijstand omgevingsvergunningen inzien
bijzondere bijstand onderwijshuisvesting voorzieningen
bingo melden ongedierte bestrijden
blipverts ontheffing inrijden of parkeren voetgangersgebied
bomen kappen oplaadpaal in openbare ruimte
bouwarchief inzien oud papier inzamelen
bouwkavels, belangstelling registreren overlijden aangeven
bouwmaterialen tijdelijk plaatsen. papieren aanvragen
brandveiligheid, advies parkeerboete
bromfietsrijbewijs parkeerontheffing autobedrijven
burgerinitiatief indienen parkeervergunning betaalde parkeerterreinen
burgerservicenummer parkeervergunning bewoners in vergunningszones
buurtbudget aanvragen parkeervergunning voor centrumbewoners
caravan parkeren op openbare weg parkeren gehandicaptenvoertuig
carbid schieten parkeren vrachtwagens
compostvat kopen paspoort
demonstratie of betoging melden paspoort, tweede
drank en horecavergunning algemeen passantenhaven Moleneind Drachten en Rottevalle
drank en horecavergunning commerciële horeca perceelsgebonden informatie
drank en horecavergunning droge horeca peuteropvang, subsidie
drank en horecavergunning paracommerciele bedrijven ping spreekuur
dwangsom bij niet tijdig beslissen planschade, tegemoetkoming aanvragen
echtscheiding inschrijven plastic en metalen verpakkingen en drankkartons inzamelen
ecoparkjes reclame plaatsen
ecostations rijbewijs
eerste inschrijving in Nederland riolering ontstoppen
emigratie rioolaansluiting aanvragen
energiescan voor sportverenigingen rolemmer aanbieden
erkenning kind rolemmer aanvragen
evenementenvergunning rolstoel
forensenbelasting schade aangifte gemeente
garantverklaring verblijf in nederland scootmobiel
geboorte aangifte sloopmelding doen
gebouwen brandveilig gebruiken stacaravan voor tijdelijke bewoning
gedenktekens, grafsteen en beplanting, vergunning standplaats, vergunning
gehandicapten parkeerkaart stukken inzien
gehandicapten parkeerplaats subsidie energiebesparing in koopwoningen
geheimhouding persoonsgegevens subsidie voor welzijn, cultuur en sport
gemeentegids tapontheffing
gevonden dieren melden tegemoetkoming vervoerskosten
gevonden of verloren voorwerpen melden terrasvergunning
gezondheidsverklaring rijbewijs textiel inzamelen
glas inzamelen tijdelijke reclame vergunning
graf of urnengraf huren tijdelijke verhuur van koopwoningen
groente- fruit- en tuinafval (gft-afval) trekkerrijbewijs
grof vuil brengen of laten ophalen uitstallingsvergunning
grondverzet melden uittreksel BRP
historisch archief inzien uittreksel burgerlijke stand
hond aanmelden voor hondenbelasting vergunning activiteit
hond afmelden voor hondenbelasting verhuizing
horecatijdenontheffing verklaring inwoning geven
huisbezoeken verklaring omtrent gedrag
huisnummer aanvragen verklaring onder ede of belofte
hulp bij het huishouden verklaring van afstand
huwelijk en geregistreerd partnerschap vermissing rolemmer melden
identificatieplicht verstrekkingen persoonsgegevens opvragen
identiteitskaart (ID-kaart) vissen in gemeentewater
inburgeringscursus vluchtelingenpaspoort
incidentele festiviteit melden volmachtbewijs, omzetten oproepingskaart verkiezingen
individuele inkomenstoeslag vooroverleg voorlopige beoordeling
inrit, uitrit, uitweg aanleggen vreemdelingenpaspoort
ja/nee sticker aanvragen vrijwilligersverzekering - schade melden
kabels en leidingen vuur stoken (ontheffing)
kadastrale informatie, kopie vuurwerk
kinderopvang melden waarmerken kopie of afschrift
kindpakket welstandscommissie
klacht aanbesteding indienen witgoedregeling
klacht tegen ambtelijk optreden wmo melding doen
klacht tegen horecaontzegging indienen wob-aanvraag indienen
kroonring aanvragen woningaanpassing
kwijtschelding belastingen WOZ beschikking
kwijtschelding leges ID kaart WOZ taxatieverslag
leerlingenvervoer aanvragen zienswijze indienen
legalisatie handtekening