Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Leerlingenvervoer

U bevindt zich hier: Home | Uitvoering | Onderwijs | Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Komt u in aanmerking en hoe kunt u leerlingenvervoer aanvragen?

In bepaalde situaties kan er een beroep worden gedaan op een bijdrage voor het vervoer van een leerling van huis naar school en terug of op door de gemeente georganiseerd vervoer. Dit is geregeld in de Verordening leerlingenvervoer Smallingerland 2009. Hieronder vindt u de algemene informatie. In de kolom rechts vindt u onder 'aanvragen leerlingenvervoer' het aanvraagformulier en de toelichting daarop.
Het kan zijn dat uw specifieke vraag niet aan bod komt bij de algemene informatie of dat er sowieso vragen zijn: u kunt natuurlijk altijd contact opnemen met ons via het algemene telefoonnummer of algemene mailadres.

Wat wordt verstaan onder leerlingenvervoer?

Leerlingenvervoer is schoolvervoer: vervoer of vergoeding van de reiskosten vanaf de woning (= de plek waar de leerling langdurig verblijft) naar school en terug als de afstand groter is dan een bepaald aantal kilometers (zie afstandscriteria).

Welke school?

• Recht op leerlingenvervoer geldt voor de dichtstbijzijnde (door de gemeente te bepalen) toegankelijke school.
De toegankelijkheid kan te maken hebben met de levensovertuiging of met de indicatie voor het speciaal basisonderwijs of speciaal(voortgezet) onderwijs.

• Wanneer de dichtstbijzijnde toegankelijke school een wachtlijst heeft, is er recht op leerlingenvervoer naar de eerstvolgende dichtstbijzijnde (door de gemeente te bepalen) toegankelijke school.

Afstandscriterium voor de bepaling van het recht op leerlingenvervoer

• Basisonderwijs: de afstand tussen woning en school is meer dan 6 kilometer.

• Speciaal basisonderwijs: de afstand tussen woning en school is meer dan 3 kilometer.

• Speciaal onderwijs: de afstand tussen woning en school is meer dan 2 kilometer.


Wijze van vervoer

• Openbaar vervoer
• Aangepast vervoer (vervoer in een taxi, taxibusje of bus)
• Eigen vervoer met auto
• Eigen vervoer per bromfiets of fiets.


Hoe wordt de afstand bepaald?

Gemeente Smallingerland maakt gebruik van de ANWB routeplanner om de afstand
woning - school te berekenen. Er wordt uitgegaan van de kortste route. Klik hier voor website van de ANWB routeplanner.
         

Eigen bijdrage leerlingenvervoer

• Ja: als het kind naar het basisonderwijs of naar het speciaal basisonderwijs gaat en het gecorrigeerde verzamelinkomen (van beide partners) in het peiljaar ( 2 jaar voorafgaand aan het schooljaar) ligt boven de geldende norm. Eigen bijdrage voor maximaal twee kinderen per gezin.
• Nee: als het kind naar het (voortgezet) speciaal onderwijs gaat.

Draagkrachtafhankelijke bijdrage

Indien de afstand van de woning naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school voor basisonderwijs meer dan 20 kilometer bedraagt, moeten ouders naast de eigen bijdrage ook een draagkrachtafhankelijke bijdrage betalen als hun inkomen boven een bepaald bedrag uitkomt.

Fiets- of bromfietsvergoeding

• Als er aanspraak bestaat op leerlingenvervoer en de leerling maakt gebruik van de fiets of de bromfiets, kan een fiets- of bromfietsvergoeding worden verstrekt.

• De gemeente Smallingerland geeft een begeleidersfietsvergoeding, als de leerling niet in staat is zelfstandig te fietsen.
U dient hiervoor een medische verklaring over de aard van de handicap bij te voegen.

Leerlingenvervoer als het kind jonger is dan 9 jaar

• Het kind mag dan altijd gebruik maken van aangepast vervoer (= door de gemeente georganiseerd vervoer).

• Willen ouders het kind zelf brengen en halen dan krijgen zij een kilometervergoeding.


Leerlingenvervoer als het kind 9 jaar of ouder is

• Dan mag het kind, alleen op advies van school, gebruik maken van het aangepast vervoer (= door de gemeente georganiseerd vervoer).
• Willen ouders het kind zelf brengen en halen dan krijgen zij een vergoeding op basis van een jaarkaart van het openbaar vervoer. Zie voor de werkwijze de toelichting bij het aanvraagformulier. Bij meer kinderen in het gezin, die recht hebben op leerlingenvervoer, krijgen ouders een kilometervergoeding.

Weekeinde- en vakantievervoer

• Een leerling die vanwege het volgen van voor hem/haar passend (voortgezet) speciaal onderwijs in een internaat of pleeggezin verblijft, kan in aanmerking komen voor weekeinde- en vakantievervoer.

• De gemeente, waar de ouders wonen, bekostigt eenmaal per weekeinde de gemaakte reis van het internaat of pleeggezin waar het kind verblijft naar de woning van de ouders en terug, voor zover de weekeinden niet vallen binnen de schoolvakanties.

Vakantievervoer

De gemeente vergoedt per schoolvakantie de kosten van slechts één reis van het internaat of het pleeggezin waar de leerling verblijft naar de woning van de ouders en terug als de schoolvakantie twee dagen of langer is en als de schoolvakantie is opgenomen in de schoolgids.

Medische redenen

Als een leerling langdurig elders moet verblijven vanwege medische redenen en daar dan ook naar school gaat, dan is er geen recht op weekeinde- en/of vakantievervoer

Belangrijk om te weten

Begeleiding is primair een taak van de ouders. Blijken zij daartoe niet in staat te zijn dan dienen zij zelf voor een oplossing te zorgen.

Leerlingenvervoer is alleen vervoer naar de school waar het kind staat ingeschreven.

Geen vergoeding met terugwerkende kracht.

Om in aanmerking te komen voor leerlingenvervoer moet er jaarlijks een aanvraag worden gedaan.
   
Tijdelijke handicap: geeft geen recht op leerlingenvervoer. Als er sprake is van een tijdelijke handicap die langer dan 3 maanden duurt, is het aan de gemeente om te beoordelen of de leerling toch in aanmerking komt voor leerlingenvervoer.

De schooltijden zijn altijd leidend voor het leerlingenvervoer. Krijgt een leerling voor of na schooltijd zorg/behandelingen, dan zijn toch de schooltijden leidend voor het leerlingenvervoer.

Vervoer naar opvangadressen valt niet onder leerlingenvervoer.

Bij co-ouderschap moeten beide ouders, in het geval ze beiden in aanmerking willen komen voor leerlingenvervoer, een aanvraag indienen bij de gemeente waar zij zijn ingeschreven.

Aanvragen

De aanvraag moet jaarlijks voor 1 juni voor de start van het nieuwe schooljaar worden gedaan bij de gemeente waar de leerling langdurig verblijft (dit hoeft niet de gemeente te zijn waar de leerling staat ingeschreven).
Als er gedurende het schooljaar wordt aangevraagd, gaat het vervoer of de bekostiging niet eerder in dan nadat de aanvraag bij de gemeente is ontvangen.