Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie Sluiten

Bestemmingsplan De Peinder Mieden gewijzigd vastgesteld

U bevindt zich hier: Home | Bestemmingsplan De Peinder Mieden gewijzigd vastgesteld

Bestemmingsplan De Peinder Mieden gewijzigd vastgesteld

Beroepstermijn

Burgemeester en wethouders van Smallingerland maken bekend dat het bestemmingsplan De Peinder Mieden op 4 juli 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld..

Doel van het plan

Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van nieuw woonconcept van circa 45 woningen in een natuurlijke omgeving ten zuiden van het dorp Opeinde. Het plangebied van het bestemmingsplan ligt ten noordwesten  van Drachten. De noordzijde van het plangebied wordt gevormd door de Hegewei/De Kletten een verbindingsweg tussen Drachten en Opeinde. De west- en zuidzijde van het plangebied wordt gevormd door water: het Opeinder Kanaal aan de westzijde en de Burmaniasloot aan de zuidzijde.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan

-     Er zijn een 16-tal wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan doorgevoerd. Het betreft:

-     Er is archeologisch vervolgonderzoek uitgevoerd. Zowel de toelichting als de regels zijn hierop aangepast. In artikel 10 is een extra bepaling opgenomen dat bij het diepgraven en roeren van gronden een nader archeologisch onderzoek is vereist.

-     Artikel 3.8.1. toevoegen en luidt als: "de bestemming te wijzigen in de bestemming 'Natuur' ten behoeve van de realisering van een gezamenlijke oppervlakte van gronden ingericht ten behoeve van het wonen van ten hoogste 14.000 m² met de daarbij behorende natuur, met dien verstande dat:

1. de regels van artikel 4 na de wijziging van overeenkomstige toepassing zijn.

2. de wijzigingsbevoegdheid niet eerder wordt toegepast dan na het moment waarop de volledige 14.000 m² grond is verkocht en na voldoende verwerving van grond op basis waarvan de woningen binnen de oppervlakte van ten hoogste 5% van het totale bestemmingsvlak 'Natuur' kunnen worden gebouwd".

-     Artikel 4.2.2. is het woordje "van" toegevoegd;

-     Artikel 4.2.3. onder b. is gewijzigd in: "de gezamenlijke oppervlakte van de gronden ingericht ten behoeve van het wonen zal ten hoogste 31.000 m² bedragen;"

-     Artikel 4.2.3. onder b. is gewijzigd in: "de gezamenlijke oppervlakte van de gronden ingericht ten behoeve van het wonen zal ten hoogste 31.000 m² bedragen;"

-     Toevoegen van artikel 4.4. onder h. van de regels. Het artikel luidt als volgt:

-     h.      Ter plaatse van de aanduiding "voet-, fiets- en ruiterpaden en ontsluitingen niet toegestaan" zijn voet- , fiets- en ruiterpaden en ontsluitingswegen niet toegestaan.

-     Artikel 4.6.1 onder a. is verwijderd;

-     Artikel 4.6.1 onder a. is verwijderd;

-     Artikel 5.1. onder d is toegevoegd en luidt: "aanleggelegenheid in de vorm van meerpalen en steigers, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van water - meerpalen en steigers";"

-     Artikel 5.1. onder e is aangevuld en luidt nu als volgt: aanleggelegenheid in de vorm van meerpalen anders dan ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van water - meerpalen en steigers", ten behoeve van en in aansluiting op de functie wonen voorzover het aanduidingsvlak "wonen" binnen de bestemming 'Natuur' op niet meer dan 5 meter afstand van de bestemmingsgrens van de bestemming 'Water' is gelegen;

-     Artikel 5.2.2. onder c is toegevoegd en luidt als volgt: "de oppervlakte van een steiger mag niet meer zijn dan 15 m²;"

-     Artikel 10 is aan de regels toegevoegd: "Waarde - Archeologisch/cultuurhistorisch waardevol gebied 3";

-     Een aanduiding opgenomen op het perceel naast Hegewei 31 met de aanduiding: "voet-, fiets- en ruiterpaden en ontsluitingen niet toegestaan";

-     Een deel van de natuurbestemming op de verbeelding is gewijzigd in de bestemming Agrarisch waarden – besloten gebied;

-     Enkele bouwvlakken nabij het Opeinder Kanaal zijn enkele meters verschoven in verband met de ligging van een gasleiding (geen transportleiding),nu blijkt in het veld dat deze leiding op een andere locatie lag dan bekend was;

-     De dubbelbestemming "Leiding – hoogspanningsverbinding" op de verbeelding is aangepast naar aanleiding van de nieuwe normen;

Bekijken

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage:

•      In het gemeentehuis aan de Gauke Boelensstraat 2 te Drachten, elke werkdag van 8.30 uur tot 16.30 uur en op donderdag tot 18.30 uur;

•       U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en vaststellingsbesluit hier downloaden;

•      Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met plannummer NL.IMRO.0090.BP2016BGB050-0401.

Reageren

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u, als u belanghebbende bent, binnen de onderstaande beroepstermijn een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voor de behandeling van uw beroep is griffierecht verschuldigd.

Alleen als u tijdig zienswijzen heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit kunt u beroep instellen, tenzij u aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen in te brengen. Als het besluit afwijkt van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen kunt u ,als u geen zienswijzen heeft ingediend, beroep instellen voor zover het beroepschrift betrekking heeft op deze afwijkingen.

Het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt niet eerder in werking dan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Ter inzage liggende stukken: vaststellingsbesluit en bestemmingsplan.

Beroepstermijn: vrijdag 14 juli 2017 tot en met donderdag 24 augustus 2017

WD/ONTW

Publicatiedatum 12-7-2017
Taal Nederlands
Type bestemmingsplan